اثر آبیاری با سطوح مختلف پساب شهری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده

     از آنجا که چالش بزرگ بخش کشاورزی تولید غذای بیشتر از آب کمتر است که با افزایش کارآیی مصرف آب دست یافتنی است، نیاز به افزایش کارآیی مصرف آب و استفاده‌ی صحیح از منابع آبی مخصوصاً در نواحی خشک ضروری می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف تأثیرآبیاری با پساب شهری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت، در اراضی کشاورزی جنوب غرب شهرکرد در قالب کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با پنج فاکتور اصلی (100 درصد آب چاه (M1)، 25 درصد پساب + 75 درصد آب چاه (M2)، 50 درصد آب چاه + 50 درصد پساب (M3)، 75 درصد پساب و 25 درصد آب چاه (M4) و 100 درصد پساب (M5)) و چهار فاکتور فرعی (سطوح مختلف کاربرد آب، پساب و یا نسبت‌های اختلاط آب و پساب با نیاز آبی مختلف (50 (L1)، 65 (L2)، 85 (L3) و 100 (L4) درصد نیاز آبی در سه تکرار اجرا گردید.در تیمارهای نوع آب، تیمار 25 درصد آب چاه + 75 درصد پساب (M4) بیشترین عملکرد کل ماده خشک را نشان داد.عملکرد بیوماس، دانه و کارآیی مصرف آب بر اساس کل ماده‌ی خشک نیز در تیمار M4 (تیمار 25 درصد آب چاه + 75 درصد پساب) بیشترین مقدار را داشت و کمترین کارآیی مصرف آب بر اساس کل ماده خشک در تیمار 100 درصد پساب (M5) به دست آمد. در تیمارهای مقادیر مختلف آب، بیشترین عملکرد ماده خشک، بیوماس، دانه و کارآیی مصرف آب بر اساس عملکرد کل ماده خشک در تیمار 100 درصد نیاز آبی گیاه (L4) بدست آمد و تیمار 85 درصد نیاز آبی گیاه (L3) بیشترین کارآیی مصرف آب را بر اساس عملکرد بیوماس نشان داد. با توجه به نتایج، از نظر میزان کل ماده خشک، بیوماس و عملکرد دانه، تیمار 75 درصد پساب با 25 درصد آب چاه مناسب‌ترین اختلاط آب معمول آبیاری و پساب شهری برای آبیاری در منطقه‌ی مورد مطالعه را نشان داد. ازطرفی به علت دارا بودن عناصر غذایی در پساب و در شرایط کنونی کم آبی حاکم در کشور حتی بدون مصرف کود می‌توان از پساب در این منطقه استفاده و در مصرف آب و کود صرفه‌جویی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Levels of Municipal Effluent Irrigation on Maize Water Use Efficiency and Yield

نویسندگان [English]

  • Abbas Malki 1
  • Afsaneh Alinezhadian Bidabadi 2
چکیده [English]

     The main challenge facing the agriculture sector is producing more food while using less water so it is needed to increase water use efficiency and optimal use of water resources, especially in arid areas. The main goal of this research is to study the effect of irrigation with municipal wastewater effluent and water use efficiency of maize in farms located in south- west of Shahr-e-kord. All of treatments were used in randomized complete block design with split plots and three applications with five factors including 100% well water (M1), 25% wastewater + 75% well water (M2), 50% wastewater + 50% well water (M3), 75% wastewater + 25% well water and 100 % wastewater (M5) and four sub treatment factors according to the different amounts of water, wastewater and mixture of water and wastewater on the basis of water requirements (50% (L1), 65% (L2), 85% (L3) and 100% (L4)). In the different treatment types of water, M4 (25%well water and 75% wastewater) had dry matter yield. Regarding to total dry matter, the yield of biomass, grain and water use efficiency were more in M4 treatment and the less water use efficiency was determined in 100% wastewater treatment (M5). In different amounts of water treatments on the basis of total dry matter, the most total dry matter yield, biomass, grain and water use efficiency were determined in 100% crop water requirement treatment (L4). On the basis of biomass yield, 85% crop water requirement treatment (L3) had more water use efficiency. The results show that for total dry matter, biomass and grain yield 75% wastewater + 25% well water was the best treatment in irrigation of considered area. On the other hand, wastewater contains nutrients and can be used without fertilizer consumption in this area, so it is useful in saving water and fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipal
  • Wastewater
  • Maize yield
  • Maize water use efficiency
  • Total dry matter