تأثیر زمانی‌چند مالچ‌‌ روی خصوصیات فیزیکی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد.

2 دانشیار و عضو هیئت علمی مهندسی آب دانشگاه شهرکرد.

چکیده

مالچ‌ها‌ نه تنها بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تأثیر‌گذار می‌باشند بلکه میزان نفوذپذیری‌ را نیز بهبود می‌بخشند. در این تحقیق تأثیر بقایای گندم، ذرت، خاک اره، برگ و سوپرجاذب A200 بر خصوصیات فیزیکی خاک شامل جرم مخصوص ظاهری، ظرفیت نگهداری آب و نفوذ آب به خاک در مدت چهار‌ ماه بررسی شد. تأثیر مالچ‌ها در حالت خاک‌ورزی و بدون خاک‌ورزی در قالب طرح بلوک‌های تصادفی و آزمون اسپلیت پلات در زمان مطالعه گردید. نتایج تحقیق نشان داد مالچ‌ها سبب کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک ‌می‌شوند و با گذر زمان مقدار آن به جز در تیمار سوپرجاذب  A200روند افزایشی دارد. مالچ‌ها سبب افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک گردیدند، بیشترین میزان آن در حالت بدون خاک‌ورزی در تیمار کاه وکلش‌گندم و در حالت خاک‌ورزی در تیمار سوپرجاذب گردید. کاه و کلش گندم، ذرت، و سوپرجاذب A200موجب افزایش معنی‌دار نفوذ با گذر زمان نسبت به مالچ‌‌های خاک‌اره و برگ‌درخت شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Different Mulches on Temporal Changes on The Some Soil Physical Properties

نویسندگان [English]

  • Zeynab Ahmadi Moghadam 1
  • Behzad Ghorbani 2
  • Mohammad Reza Nouri Emamzadei 2
چکیده [English]

     Application of mulches not only affects the physical and chemical properties of soil, but improves infiltration maintenance. In this study, evaluated during four month, the effects of wheat straw, maize straw, sawdust, leaves and superab A200 on the soil physical properties including soil bulk density, capacity water in the soil and cumulative infiltration. The effects of mulch compared in both cases tillage  and no tillage, under modle complete block randomized design experiment with split plot in time. Results showed  Mulch reduces bulk density but over time, bulk density in all mulchs except of superab A200, were increasing. Use mulch experiments increased water-holding capacity of the soil. In case tillage treatments, wheat straw and in case no tillage treatments superab A200 increasing water-holding capacity. After time increase cumulative infiltration  in the wheat straw, maize straw and superab A200 significantly, compared to sawdust and leave mulches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bulk density
  • Tillage
  • Water holding capacity
  • Mulch
  • Infiltration