ارزیابی لایسیمتری تأثیر تنش آبی و کود نیتروژن بر گیاه ذرت در حضور سطح ایستابی کم عمق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده‌ی مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده‌ی مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده‌ی مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار گروه اصلاح و نباتات، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     محدودیت کمی و کیفی منابع آب کشاورزی و مدیریت کود مصرفی از مسائل مهم  در استان خوزستان می­باشند. در این تحقیق به بررسی تأثیر کم آبیاری و مقادیر مختلف نیترات بر عملکرد ذرت در محیط لایسیمتر پرداخته شده است . تیمارها شامل آبیاری ( 100، 75 و 50 درصد نیاز آبیاری) و کود اوره (450، 375 و 300 کیلوگرم در هکتار) بود. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش مقدار کود نیترات مقدار ماده خشک، ارتفاع نهایی بوته، عملکرد دانه و شاخص برداشت افزایش یافت که این افزایش در سطح یک درصد معنی دار بود.  همچنین در سطح آبیاری 100 درصد، افزایش عملکرد دانه و ماده خشک به میزان 6/6 و 4 درصد نسبت به زهکشی آزاد مشاهده شد. نتایج نشان داد با استفاده از آب زیرزمینی می توان ضمن کاهش زه آب ورودی به آب سطحی، مقدار عملکرد محصول را نیز افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lysimeter Study to Evaluate The Effects of Water Stress and Nitrogen Fertilizer on Maize in The Shallow Ground Water

نویسندگان [English]

  • javad ramezani moghadam 1
  • Abed Ali Naseri 2
  • Abdolrahim Hooshmand 3
  • Mosa Meskar bashi 4
چکیده [English]

The quantitative and qualify limitations of agricultural water resources and fertilizer management are the important problems in Khuseztan Province. This study was conducted to evaluate the effect of deficit irrigation and different nitrate levels on the maize yield. The treatments were included irrigation (100, 75 and 50 percent of irrigation requirement) and urea fertilizer (300, 375 and 450 kg/ha). The experiment was carried out in the framework of a factorial using randomized complete block design with three replications. The result showed that the biomass, plant maximum height, grain yield and harvest index significantly increased (P>0.01). Also the results showed that in the 100 percent irrigation level, grain yield and biomass increased 6.6% and 4% ,respectively, to compared with the free drainage. The results illustrated that the use of groundwater can be decreased water drainage entrance into the surface resource as well as increased plant yield.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Table
  • Deficit İrrigation
  • Nitrogen Fertilizer
  • Maize
  • Lysimeter