دوره و شماره: دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 1-215 

مقاله پژوهشی

ارزیابی لایسیمتری تأثیر تنش آبی و کود نیتروژن بر گیاه ذرت در حضور سطح ایستابی کم عمق

صفحه 1-11

10.22055/jise.2016.12337

جواد رمضانی مقدم؛ عبد علی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ موسی مسکرباشی


مقایسه الگوریتم سبال با مدل SWAP و روش های محاسباتی جهت تعیین تبخیر و تعرق

صفحه 39-49

10.22055/jise.2016.12341

مصطفی یعقوب زاده؛ زهرا ایزدپناه؛ سعید برومند نسب؛ حسام سید کابلی


بررسی شاخص خشکسالی PCI و روند تغییرات آن در ایران طی نیم قرن اخیر

صفحه 195-207

10.22055/jise.2016.12356

کیوان خلیلی؛ محمد ناظری تهرودی؛ علیرضا مقدم نیا؛ مجتبی مروج؛ مرضیه عباس زاده افشار