انسداد سرریزهای کلید پیانویی در جریان‌های آواری با سیستم آزمایش‌های انفرادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     این پژوهش به علت اهمیت مشکلاتی که انسداد اجسام توسط جریان‌های آواری، برای سازه‌های هیدرولیکی به وجود می‌آورد، انجام‌ شده است؛ ازاین‌رو، در این تحقیق اثر به دام­افتادگی اجسامی مانند کنده­ها و شاخه‌های درختان در حالت ورود انفرادی به سرریزهای کلید پیانویی بررسی گردیده است. در جریان‌های آواری کاهش ظرفیت تخلیه و افزایش ارتفاع آب در پشت سرریز کلید پیانویی قابل ‌انتظار است. آزمایش‌های این تحقیق روی دو سرریز کلید پیانویی به ارتفاع 10 و 30 سانتی‌متر مستقر در فلوم آزمایشگاهی به طول 12متر و عرض80 سانتی‌متر و ارتفاع 70سانتی‌متر انجام شد. بر روی سرریز مذکور از دیواره‌های سپریبا ارتفاع 5/2، 5/3، 5/4 سانتی متر استفاده شد. آزمایش‌ها در دو حالت با دیواره سپری و بدون آن انجام گردید. از طرفی از نظر هیدرولیکی حالت انفرادی شاخه‌ها و کنده‌ها در جریان آواری موردبررسی واقع شد. آزمایش­های انفرادی نشان داد که قطر کنده­ها و میزان بار آبی بالادست سرریز بر احتمال انسداد تأثیرگذار هستند، به‌طوری‌که افزایش قطر و کاهش بار آبی هر دو منجر به افزایش میزان انسداد می‌شوند؛ در واقع در D/H>1میزان انسداد تا 100 درصد افزایش و در D/H<0.3 تا صفر درصد کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blockage of Piano Key Weirs in Debris Flow with Individual Experiments

نویسندگان [English]

  • Kosar Mansouri 1
  • Javad Ahadian 2
چکیده [English]

     Due to the problems of hydraulic structures at blocking bodies in debris flows this research has been carried out. Hence, in this study the effect of the trap drop bodies such as logs and branches of trees on piano key weirs at individual step was considered. The debris flows, decreasing in discharge capacity and raising the water level can be expected in the piano key weirs. The experiments of this research were performed on two piano key weirs with 10 and 30 cm in height on an experimental flume, 12 meters in length, 80 cm width and height of 70 cm. On these weirs three parapet walls with 2.5, 3.5 and 4.5cm height were installed. As a hydraulically criterion, Individual branches and logs in debris flow were studied. Individual experiments showed that the diameter and the upstream head of spillway affect the likelihood of blockage. However, both the increasing in diameter and head decreasing, increase the blockage. Therefore the probability blocking increases in D/H>1 and it decreases at D/H<0.3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debris Flow
  • Blockage
  • PKW
  • Individual experiments
  • Tree log
  • Parapet wall