ارزیابی روش‌های زمین آماری با متغیر کمکی بافت خاک و توابع انتقالی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان-گروه علوم آبیاری.

2 کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان.

چکیده

     دراین پژوهش، توابع انتقالی و روش‌های زمین آماری برای تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده بافت خاک مورد مقایسه قرار گرفتند. داده‌ها از 196پروفیل خاک مربوط به مطالعات خاکشناسی و اصلاح اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تهیه گردید. نتایج نشان داد که از میان روش‌های مبتنی بر زمین آمار و توابع انتقالی، روش کوکریجینگ معمولی با بهرهگیری از متغیر کمکی بافت خاک، با ضریب تعیین[1] 93/0 و ریشه میانگین مربعات خطا[2]  21/3 (سانتی‌متر بر روز) دارای بهترین برازش و برآورد از هدایت هیدرولیکی منطقه می باشد و روش‌های زمین آماری بدون استفاده از متغیر کمکی با دقت کمتری هدایت هیدرولیکی را برآورد نمودند. بهترین واریوگرام برازش داده شده در روش کوکریجینگ معمولی، مدل توانی[3]  با اثر قطعهای صفر و سقف 156 محاسبه گردید و استحکام ساختار فضایی منطقه و تأثیر کامل مؤلفه ساختار‌دار بر مدل واریوگرام منطقه را نشان داد. دقت روش‌های مبتنی بر توابع انتقالی، به ترتیب از مدل فرر- جولیا و همکاران (2004)، رزتا، دین و پاکت (1994)، کاسبای و همکاران (1984)، پاکت و همکاران (1985)، کمپل و شوزاوا (1994)، کاهش یافت. از میان روش‌های توابع انتقالی روش فرر- جولیا و همکاران (2004) با ضریب تعیین 89/0 و ریشه میانگین مربعات خطا 1/2 ( میلی‌متر برساعت) از دقت بالاتری  برای تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده بافت خاک برخوردار بود.[1] - Coefficient of  Determination


[2] -Root Mean Square Error


3- Exponential

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Geostatistical With Soil Texture as Covariate and Pedotransfer Functutions Methods for Estimating Soil Saturated Hydraulic Conductivity

نویسندگان [English]

  • Yaser Hossini 1
  • ALi Reza Hossini 2
چکیده [English]

     In this study, Pedotransver Functions and geostatistical methods are compared for estimating soil saturated hydraulic conductivity by soils texture. Data collected from 196 soil profiles related to soil and land reform Agricultural Organization of Ardebil.  Results showed that among the geostatistical and Pedotransver Functions methods,ordinary cokriging  with soil texture as Covariate has the best estimation  in the region with Coefficient of Determination equal to 0.93 and Root Mean Square Error equal to 3.21(Centimeters per day) and other goestatistical methods without covariate have lower accuracy estimations. The best fitted variogram in ordinary cokriging, was determined as exponential model with zero nugget effect and 156 of sill range that showed the strength of the spatial structure of the region and the full impact of the spatial structure on region variogram. Accuracy of Pedotransver Functions methods respectively decreased from Ferrer-Julià et al  (2004), Roseta, Dane and Puckett (1994), Cosby et al (1984), Puckett et al (1985), Campbell and Shiozawa (1994).Among Pedotransver Functions methods  Ferrer-Julià  (2004) has more accuracy with coefficient of determination equal to 0.89 and Root Mean Square Error equal to 2.1 (Millimeters per hour)for estimating soil saturated hydraulic conductivity by soils texture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geostatistics
  • Saturated hydraulic Conductivity
  • Irrigation and drainage networks
  • Pedotransver Functions
  • Cokriging