بررسی اثرشوری آب در آبیاری بارانی برمیزان شاخص CWSI برای برنامه‌ریزی آبیاری ذرت تابستانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     تعیین زمان مناسب آبیاری یکی از تصمیم­گیری های مهمی است که برنامه­ریزان واحدهای زراعی با آن روبه­رو هستند. استفاده از دمای پوشش سبز برای برنامه­ریزی آبیاری گیاهان یکی از روش­هایی است که مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این روش شاخص های متعددی ارائه شده است که ازبین آن­ها می­توان به شاخص تنش آبی گیاه به روش ایدسو اشاره کرد. به­منظور
 برنامه­ریزی آبیاری ذرت تابستانه در شرایط اقلیمی اهواز با استفاده از دمای پوشش سبز، در سال زراعی 93-1392 تحقیقی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز تحت آبیاری بارانی( کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک) با دوتیمار کیفی آب شور (
ds/m5/2  S1=و  ds/m 5S5=)در سه تکرار انجام گرفت. براین اساس مقدار شاخص تنش آبی گیاه در شهریورماه برای دوتیمار S1(حداقل شوری) و S5(حداکثر شوری) به ترتیب 14/0 و  29/0و در مهرماه  18/0 و 27/0برآورد شد. معادله های خط مبنای بالایی برای تیمار S1، در شهریور ومهر ماه به ترتیب=5.75 (Tc- Ta)ul و4.70 = (Tc- Ta) ul  وبرای تیمار S5  در شهریور ومهر ماه به ترتیب 2.94=(Tc- Ta) ulو  2.85Tc-Ta) ul =محاسبه شد.معادله خط مبنای پایینی تنش محاسبه شده در تیمار S1 و S5گویای تنش آبی کمتر در تیمار S1 به علت پایین بودن خط مبنای پایینی آن نسبت به تیمار S5 بود. با استفاده از داده­های اندازه­گیری شده، برای برنامه­ریزی آبیاری بارانی گیاه ذرت تحت دو تیمار S1 و S5 در شهریور و مهرماه روابطی تعیین و با استفاده از آن ها و مقایسه (Tc-Ta)m(اندازه گیری شده) با) (Tc- Ta)aمقدار مجازمحاسبه شده) می توان زمان آبیاری را  در هردو تیمارتشخیص داد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Water Salinity in Sprinkler Irrigation on the CWSI Index for Irrigation Scheduling of Summer Maize

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghorbani 1
  • Saeid Broomand nasab 2
  • Amir Soltani Mohammdi 3
چکیده [English]

     Determination of  the appropriate time to irrigation is an important decision that farm planners are faced to it. Using canopy temperature for plants irrigation scheduling is one of the methods that have been attention by many researchers. In this way, several indicators have been proposed among which can be noted Idso Crop Water Stress Index (CWSI) method. This research intends to investigate irrigation scheduling of summer maize using crop canopy temperature in Ahvaz climatic condition in farming years 2013-2014 under sprinkler irrigation (fixed irrigation system) with two levels of salinity irrigation water ( S1=2.5  dS/m ,S5=5 dS/m) in three replications. Accordingly, the amount of crop water stress index in September was estimated for two treatments S1 (minimum salinity) and S5 (maximum salinity), respectively, 0.14 and 0.29 and in October, 0.18 and 0.27, respectively. Upper baseline equations for the S1 treatment, in September and October was calculated (Tc – Ta)u.l= 5.75 ºC and (Tc – Ta)u.l= 4.70 ºC, respectively.  For the S5 treatment the upper baselines equations in September and October were (Tc – Ta)u.l= 2.94 and (Tc – Ta)u.l= 2.85 ºC, respectively. Lower baseline equations were calculated in S1 and S5 treatments and showed that the water stress in S1 treatment was lower than to S5 treatment due to the lower baseline. By using of measured data, for scheduling irrigation of maize in October and September with sprinkler irrigation method, some equations were determined. By using of the equations and comparing difference between leaf and air temperature measured by leaf and air temperature calculated (calculated  allowable amount)  can be detect time of irrigation in both treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation scheduling
  • Sprinkler irrigation
  • CWSI
  • Infrared temperature
  • Maize