ارزیابی آماری تأثیرتغییراقلیم بر رودخانه های پایین دست یخچال ها مطالعه موردی : رودخانه سردآبرود چالوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده آب و محیط زیست – دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران -آب، دانشکده آب و محیط زیست ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

چکیده

     گرمایش جهانی و تغییر اقلیم باعث تغییر بر منابع آب و از جمله یخچال ها شده و باعث کاهش سطح و حجم این یخچال ها در سراسر زمین شده است.  کاهش در سطح وحجم یخچال ها می تواند روی جریان در رودخانه های پایین دست یخچال ها و نیز فرسایش خاک حوضه تاَثیر جدی داشته باشد. میزان این افزایش  به شرایط محلی و منطقه­ای بستگی دارد. تغییرات در الگوی بارش، نوع استفاده زمین، پوشش گیاهی و قابلیت فرسایش­پذیری خاک، بر میزان جریان وفرسایش اثر می­گذارد. در این مقاله با استفاده از روش های آماری تأثیر احتمالی تغییر اقلیم بر رودخانه سردآبرود در غرب چالوس در شمال ایران با استفاده از داده های بارش، جریان رودخانه و رسوب در یک دوره پنجاه ساله (87-1337 ) مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از روش هودریک- پرسکات به منظور روند تصادفی و غیرتصادفی تغییرات دبی و رسوب، و نیز روش رگرسیون برای روند خطی  استفاده شده است.  نو آوری این مقاله استفاده از  روش هودریک- پرسکات بوده و روند غیرتصادفی نشان دهنده تغییرات واقعی در سال­های مورد بررسی می­باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که  روند  دبی در ایستگاه­ های هیدرومتری واقع در حوضه یخچالی تا حدی افزایشی می­باشد . روند رسوب نیز در این ایستگاه­ها همانند روند دبی، تا حدی افزایشی است. به طور کلی می­توان نتیجه گرفت با افزایش دبی، مقدار رسوب نیز افزایش یافته است که می تواند نشان دهنده  فرسایش بیشتر در حوضه آبریز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical Assessment of Climate Change Impact on Downstream Glaciers Rivers (Case Study: Sardabrood River)

نویسندگان [English]

  • Homayon Moteei 1
  • Mohammad Javad Tafakori 2
چکیده [English]

     Global warming and climate change has caused serious impacts on water resources of the world, including the glaciers with reducing their surfaces and volumes. Surface and volume decreasing of the glaciers, could have the serious impacts on the discharge of the glaciers rivers downstream as well the soil erosion of watersheds. The increasing amount depends on the local and regional conditions. Changing in the rainfall amount, land using, vegetation covers and erosionable potential could influence the rate of river discharge and watershed erosion. In this paper, the impact of climate change on the Sardabrood river in the west part of the Challoos city in the North of Iran has been studied with statistical methods for a fifty years period (1958-2008). In this regard, the Hodric-Prescott filter as well as regression method, for investigation the randomized and non-randomized trends of the discharge and sediment. The results showed that the discharge and sediment trends increase in this glacier watershed.  The general conclusion is that sediment increase by increasing the discharge, and  indicates further erosion in the basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Sediment
  • Discharge
  • Sardabrood River
  • Hodric-Prescott
  • Alam-Chaal Glacier