بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه جت‌های روزنه‌ای مستغرق بر الگوی آبشستگی پایین‌دست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان.

2 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

3 استادیار، دانشکده علوم مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

چکیده

در این مقاله تغییرات الگوی آبشستگی پاییندست جت‌های مستغرق با قطرهای متفاوت و شکل‌های مختلف (دایره‌ای، مستطیلی، لوزی و مربعی) در جت‌های منفرد و اثر تغییر زاویه افقی میانی در جت‌های مرکب مایل بررسی شده است. در این راستا، پارامترهای مؤثر بر رفتار جت‌های مستغرق، بررسی و با استفاده از تحلیل ابعادی روابط بدون بعد مؤثر استخراج شد. به­منظور بررسی ارتباط بین این پارامترها یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه رسوب سازمان آب و برق استان خوزستان ساخته و آزمایش‌ها در دبی‌های متفاوت انجام گردید. سپس ابعاد آبشستگی پایین‌دست جت، اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بهترین عملکرد از نظر افزایش الگوی آبشستگی مربوط به جت لوزی با متوسط 22 درصد افزایش پارامترهای آبشستگی نسبت به جت مستطیلی، کمترین قطر بیرونی با 183 درصد افزایش پارامترهای مذکور نسبت به بیشترین قطر بوده. همچنین افزایش سه برابری در زاویه میانی جت‌های مرکب مایل موجب افزایش 58 درصد در پارامترهای آبشستگی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Scouring Pattern Due to Orifice Submerged Jets

نویسندگان [English]

  • Dena Bidar 1
  • Seyed Amin Asghari Pari 2
  • Seyed Mohsen Sjadi 3
  • Hoshang Hasooni zadeh 4
چکیده [English]

In this article, downstream scour patterns were investigated for submerged jets with different diameters and shapes (circular, rectangle, diamond and square) for single jets and also effects of different angles of crossing compound jets. For this aim, all effective parameters of submerged jets behavior were studied and the effective dimensionless relationships were derived according to dimensional analysis. In order to analyze this relationship, a physical model was built in KWPA laboratory and tests were run with different discharges. Then dimensions of scour patterns were measured in downstream of jets. The results indicated that the best development in pattern of scour belongs to diamond jet with average of 22% increasing in comparison by rectangle jet and the minimum of outer diameter with average of 183% increasing in comparison by the maximum one, also threefold increasing of crossing jets angles cause 58% increasing in the parameters of scour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Submerged jet
  • Sediment scouring
  • angle
  • Shape of jet
  • Diameter of jet