کنترل پدیده‌ی فرسایش در محل تلاقی رودخانه ها

نویسندگان

1 استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانش آموخته دکتری سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     از جمله روش­های ساده و در بسیاری موارد اقتصادی برای حفاظت بستر در مقابل فرسایش و آبشستگی در محل تلاقی دو رودخانه، استفاده از پوشش سنگچین است. در پژوهش حاضر از چندین اندازه ذرات تحت شرایط هیدرولیکی مختلف به منظور تعیین قطر ذره در آستانه حرکت و آستانه شکست در مصالح سنگچین آزمایش­هایی انجام گرفت. از بررسی نتایج تحقیق حاضر مشخص شد در هر نسبت دبی ثابت (Qr)، با کاهش عمق پایاب و افزایش سرعت پایاب، اندازه قطر سنگچین که در آستانه حرکت قرار گرفته است افزایش می­یابد. همچنین به ازای هر اندازه قطر سنگچین ثابت، هر چه نسبت دبی افزایش یابد، آستانه حرکت ذرات سنگچین در عمق کمتری رخ می­دهد. به ازای هر اندازه قطر سنگچین ثابت، با افزایش دبی کل (Qt)، عمق جریان در پایین­دست تلاقی جهت آستانه حرکت ذرات افزایش می­یابد و آستانه حرکت در عمق بالاتری رخ می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control of Erosion at Rivers Confluence

نویسندگان [English]

  • Mahmood Shafaei bajestan 1
  • Elham Ghanbari Adivi 2
چکیده [English]

     Using riprap is one of the common and economical methods for rivers bed protection against scouring. In this study, some stone sizes, under different hydraulic conditions have been tested to determine the criteria that affecting the stable size, of riprap at the threshold and failure conditions. In this investigation, it was found that in a constant flow ratio (Qr), with decreasing tail water depth and with increasing tail water velocity, the stability size of riprap was increased. Also it revealed that a constant size of riprap, with increasing flow ratio (Qr) in the threshold situation, tail water depth was increased and tail water velocity was decreased. At the constant size of riprap, with increasing total flow (Qt), in the threshold situation, tail water depth was increased and the stone with larger size will begin the incipient motion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threshold motion
  • River Confluence
  • Riprap
  • Flow rate