دوره و شماره: دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-225 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر کارآیی شاخص CWSI در شرایط اقلیمی اهواز

صفحه 1-12

10.22055/jise.2016.12491

مهری سعیدی نیا؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومند نسب؛ امیر سلطانی محمدی؛ بهرام اندرزیان


14. بررسی کمی و کیفی آب مزارع پرورش میگوی وانامیLitopenaeus Vannamei)) در منطقه چوئبده آبادان

صفحه 159-167

10.22055/jise.2016.12504

ماریا خوش دوست؛ مهدی وثوقی؛ سارا خسروی؛ الهه زلقی؛ افشین تکدستان؛ امیر عباس شیربیگی؛ محمد جواد محمدی


15. شبیه سازی تأثیر صفحات مستغرق و آبشکن در کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی با استفاده از نرمافزار SSIIM2

صفحه 169-180

10.22055/jise.2016.12505

ادریس معروفی نیا؛ عادل اثنی عشری؛ یوسف حسن زاده؛ سعید خوش طینت؛ بابک امین نژاد


16. مدل سازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاک های مختلف مناطق نیمه خشک

صفحه 181-192

10.22055/jise.2016.12506

امید شیخ اسماعیلی؛ عبد علی ناصری؛ هادی معاضد؛ فریبرز عباسی؛ خلیل اژدری