دوره و شماره: دوره 39، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-225 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر کارآیی شاخص CWSI در شرایط اقلیمی اهواز

صفحه 1-12

10.22055/jise.2016.12491

مهری سعیدی نیا؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومند نسب؛ امیر سلطانی محمدی؛ بهرام اندرزیان


بررسی کمی و کیفی آب مزارع پرورش میگوی وانامیLitopenaeus Vannamei)) در منطقه چوئبده آبادان

صفحه 159-167

10.22055/jise.2016.12504

ماریا خوش دوست؛ مهدی وثوقی؛ سارا خسروی؛ الهه زلقی؛ افشین تکدستان؛ امیر عباس شیربیگی؛ محمد جواد محمدی


مدل سازی برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاک های مختلف مناطق نیمه خشک

صفحه 181-192

10.22055/jise.2016.12506

امید شیخ اسماعیلی؛ عبد علی ناصری؛ هادی معاضد؛ فریبرز عباسی؛ خلیل اژدری