شبیه سازی تأثیر صفحات مستغرق و آبشکن در کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی با استفاده از نرمافزار SSIIM2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مهاباد.

2 استاد،دانشکده فنی و مهندسی،گروه عمران،دانشگاه تبریز.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، رودهن.

چکیده

کنترل رسوب در آبگیرها همواره از مسائل پیچیده مهندسی رودخانه است. در این تحقیق، شبیه­سازی عددی تأثیر صفحات مستغرق و آبشکن در کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی به کمک نرم­افزار SSIIM2 صورت گرفته ­است. به منظور هدایت جریان به سمت آبگیر و افزایش کارآیی صفحات، از آبشکن در سمت مقابل آبگیر استفاده و اثر پارامترهای طول آبشکن و فاصله آن از مقابل آبگیر در زاویه 90 درجه با جریان در کانال اصلی به ازای نسبت­های مختلف دبی آبگیری  بر حجم رسوبات وارد شده به آبگیر مورد بررسی قرار گرفت.با افزایش مقدار دبی انحرافی سرعت جریان در داخل آبگیر نیز افزایش می یابد که باعث انتقال رسوبات به پایین دست آبگیر شده و از انباشت رسوبات در داخل آبگیر جلوگیری می کند. نتایج تحقیق نشان داد که کارآیی صفحات با احداثآبشکن در ضلع مقابل آبگیر افزایش پیدا کرده و مقدار ورود رسوبات به آبگیر کاهش پیدا می­کند. با نصب آبشکن در بالاتر از آبگیر (به سمت ورودی کانال اصلی) سطح رسوبات در مقابل آبگیر بهدلیل افزایش سرعت جریان، پایین تر می رود و با این عمل، آستانه ای در مقابل آبگیر ایجاد می شود که مانع ورود رسوبات به داخل آبگیر خواهد شد. سپس نتایج عددی حاصل از تحقیق با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت که مطابقت خوبی بین مقادیر فاصله حاصله و نتایج آزمایشگاهی دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effects of Submerged Vanes and Spur Dikes on Sediment Control at Lateral Intakes by SSIIM2 Software

نویسندگان [English]

  • Edris Maroofi nia 1
  • Adel Asna Ashari 1
  • Yousef Hassan Zadeh 2
  • Saeid Khosh tinat 3
  • Babak Amin nejad 3
چکیده [English]

Sediment control at lateral intakes is known as a complicated issue for river engineers. In this study, numerical simulation of the impact of submerged vanes and spur dike on sediment control at lateral intake has been performed. For guiding flow into the diversion channel and increasing the vane performance, a single spur dike in opposite side of the intake has been utilized and the effects of spur dike length, the location of intake, and the angle of attack on reducing the movement of bed-load sediment into the diversion channel have been investigated. Obtained numerical results consisting with the experimental data confirmed this face that the effective performance of the vanes can increase using a proper spur result in eliminating the bed-load sediment ingestion rate into diversion channel. Then, numerical results were compared with experimental results and there was good agreement between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spur Dike
  • Lateral intake
  • Submerged vane
  • Sediment control
  • SSIIM2 Software