تخمین سرعت نسبی پیشانی جریان غلیظ برای سیال پیرامون متحرک هم جهت با حرکت جریان غلیظ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه‌های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز.

3 Associate Professor, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.

چکیده

جریان های غلیظ زمانی رخ می­دهد که سیالی درون سیال دیگر با چگالی متفاوت حرکت کند. تحقیقات زیادی در زمینه بررسی جریان غلیظ هنگامی که سیال پیرامون ساکن است وجود دارد ولی در حالتی که سیال پیرامون هم جهت با جریان غلیظ در جریان است مطالعاتی انجام نشده است، لذا این تحقیق  با استفاده از یک مدل فیزیکی، فلومی به عرض 35 سانتی­متر ، طول 8/8 متر و ارتفاع 70 سانتی­متر و در نظر گرفتن جریان غلیظ نمکی، سه دبی ورودی سیال پیرامون 2 ،3 و 4 لیتر بر ثانیه، سه دبی سیال غلیظ 5/0، 0/1 و 5/1 لیتر بر ثانیه، سه شیب 0 ، 1 و2 درصد و سه غلظت 10، 15 و 20 گرم بر لیتر انجام شد. نتایج نشان داد که سرعت پیشانی تابعی از سرعت سیال پیرامون می­باشد، لذا از سرعت نسبی پیشانی در تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده گردید. در نهایت یک رابطه به منظور تخمین سرعت نسبی پیشانی جریان غلیظ ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Relative Head Velocity of Density Current When Ambient Water Flowing in Same Direction of Density Current

نویسندگان [English]

  • Mahvash Mansouri Hafshejani 1
  • Mehdi Ghomeshi 2
  • Mahmood Shafaee bajestan 2
  • Javad Ahadiyan 3
چکیده [English]

     Density current occurs when a fluid flowing through another fluid with different density. Lot of research can be found in the literature about density current, but in all of them one of the fluids is stationary. Since no study can be found about density current when fresh water is flowing in the same direction of density current, therefore in this research attempts are made to study this especial case with the aid of experimental flume. The experiments were conducted in a flume with 35 cm wide, 8.8 m long and 70 cm height. The dense fluid was salt water with discharges of 0.5, 1 and 1.5 L/s and the discharge of fresh water were equal to 2, 3 and 4 L/s. The concentrations of dense fluid were 10, 15 and 20 g/L, and the bed slop of the flume was 0, 1 and 2%. The results showed that the head velocity is a function of the velocity of fresh water and therefore the relative head velocity is selected for further analyses. Finally, an equation is suggested to find relative head velocity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density current
  • Relative head velocity
  • Ambient water
  • Dens fluid