بررسی آزمایشگاهی اثر نفوذ پذیری سری آبشکن‌ها بر روی ابعاد چاله آبشستگی در شرایط غیر مستغرق در قوس 90 درجه‌ ملایم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

یکی از روش‌های متداول سامان‌دهی و کنترل فرسایش کناری در قوس رودخانه‌ها، استفاده از آبشکن می‌باشد. در تحقیق حاضر، به بررسی آزمایشگاهی اثر نفوذپذیری سری آبشکن‌ها بر روی ابعاد چاله آبشستگی در شرایط غیر مستغرق در قوس 90 درجه با انحنای نسبی برابر با 4، عرض 7/0 متر و عمق آب 14/0 متر پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که در اعداد فرود ثابت، با افزایش درصد نفوذپذیری، آبشستگی به میزان زیادی کاهش می‌یابد. برای نفوذ پذیری 33درصد، عمق، طول و عرض آبشستگی نسبی در مقایسه با حالت نفوذ ناپذیر به ترتیب 9/63 ، 1/38 و 5/35 درصد کاهش یافت. همچنین، برای نفوذ پذیری 64درصد، عمق، طول و عرض آبشستگی نسبی 1/67، 2/88 و 8/53 درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of The Effect of The Permeable Spur Dikes on Scour Hole Dimensions in a Mild 90 Degree Bend

نویسندگان [English]

  • Maryam Shahabi 1
  • Seyed Mahmood Kashefipour 2
چکیده [English]

     Utilizing spur dikes is one of the common methods of organizing and controlling side erosion in river bends. In this research study the effect of permeability of spur dike on scour-hole dimensions was experimentally investigated in a flume with 0.7m width, having a 90 degree bend with relative curvature of 4.0 and water depth of 0.14m for non-submerged condition. The results indicated that for a constant Froude number, scour decreases significantly with increasing the percentage of spur permeability. For spur with 33% permeability the relative depth, length and width of scour-hole decreased 63.9, 38.1, and 35.5 percent, respectively in comparison with impermeable spur. The same results were obtained for spur with 64% permeability with 67.1, 88.2 and 53.8 percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permeable spur dike
  • Froude Number
  • Scour hole dimensions
  • Depth of scour