بررسی کمی و کیفی آب مزارع پرورش میگوی وانامیLitopenaeus Vannamei)) در منطقه چوئبده آبادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط،گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز.

2 دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط،گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز

3 کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان.

4 دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی و مدرس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز

5 دانشیار و عضو مرکز تحقیقات و فناوری های زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

6 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، مربی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت.

7 دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی آبادان و عضو کمیته تحقبقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز.

چکیده

     امروزه پرورش میگو یکی از عمده ترین موضوعات تجاری در برخی کشورهای جهان محسوب می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی کیفیت آب ورودی و خروجی مزارع پرورش میگوی وانامی در منطقه چوئبده آبادان است. دراینمطالعهتوصیفی-  مقطعی که در یک دوره شش ماه (از اردیبهشت تا مهر ماه) درسال1390 انجام شده، نمونه برداری از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب به صورت ماهانه انجام شد. به منظور بررسی کیفیت آب ورودی و خروجی مزارع پرورش میگوی وانامی، سه ایستگاه انتخاب گردید که دو ایستگاه بر روی رودخانه بهمنشیر و یک ایستگاه در زهکش خروجی قرار داشت. پارامترهای اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، موادجامد معلق کل، اکسیژن محلول درنمونه های گرفته شدهازآب ورودی و خروجی اندازهگیریشد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر میانگین غلظت پارامترهای اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، موادجامد معلق کل، اکسیژن محلول در آب خروجی از مزارع پرورش میگوی وانامی در منطقه چوئبده آبادان، زیر حد مجاز استاندارد تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود. تمام پارامترها درطول این بررسی در حد مجاز بوده و پساب های خروجی مزارع تهدیدی برای محیط زیست به شمار نمی آید. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که کارآییسیستمهایتصفیهمطلوببوده و یکی از روش­های بسیار مطلوب برای حذف پارامترهای اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، موادجامد معلق کل، اکسیژن محلول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Quality and Quantity of Water Vannamei Shrimp (Litopenaeus Vannamei) Farms in Abadan Chavibdeh, Iran

نویسندگان [English]

 • Mariya Khosh Doost 1
 • Mehdi Vousoghi 2
 • Sara Khosravi 3
 • Elaheh Zalaghi 4
 • Afshin Takdastan 5
 • Amir Abass Shir beygi 6
 • Mohammad Javad Mohammadi 7
چکیده [English]

Nowadays the shrimp farming is one of the major commercial issues in some countries. The aim of this study was to evaluate the water quality of the input and output vannamei shrimp farms in Abadan Chavibdeh. In this cross-sectional study in a period of 6 months (May to October) conducted in 2012, the physical and chemical parameters of water samples were performed on a monthly basis. 3 stations were selected; 2 station on the river Bahmanshir station and 1 in the leachate was located for to evaluate the quality of the water inlet and outlet vannamei shrimp farms. In water samples taken from the inlet and outlet were measured Parameters BOD, TSS and DO. Based on result this study, all parameters during the study in the field of exhaust effluent were standard range and are not a threat to the environment. Thus, can be concluded that reverse osmosis, an ideal method to BOD, TSS and DO removal in areas with contaminated water to this Parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vannamei shrimp
 • Water quality parameters
 • Wastewater
 • Chavibdeh Abadan