بررسی میزان کارایی سیستم نانو فیلتراسیون در تصفیه آب شهری و حذف برخی از آلاینده ها در تصفیه خانه آب ملاثانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز.

2 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوریهای زیست محیطی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.

3 مدیریت کنترل کیفیت و نظارت بر بهداشت شرکت آب و فاضلاب اهواز،اهواز، ایران .

4 گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

با توجه به کمبود منابع آب و رشد قابل ملاحظه جمعیت، تأمین آب آشامیدنی به یک چالش تبدیل شده است. در چنین شرایطی استفاده از تکنولوژی های مؤثر و به صرفه نظیر فناوری نانو در تصفیه آب پیشنهاد می گردد. از جدیدترین سیستم های نمک زدایی در تصفیه آب، می توان به نانو فیلتراسیون اشاره نمود. مکانیسم جداسازی در نانو فیلتراسیون شامل اثر اندازه مولکول، اختلاف در نفوذپذیری و حلالیت اجزای خوراک و برهم کنش الکتریکی بین سطح غشا و  یونهای موجود در خوراک می باشد. هدف از این مطالعه بررسی درصد حذف آلاینده های چالش زا توسط سیستم های نانو فیلتر می باشد. این مطالعه، با استفاده از یک سیستم نانوفیلتراسیون با ظرفیت اسمی معادل 300 مترمکعب در روز  و  میزان بازیابی 60  درصد و با سیستم پیش تصفیه کربن فعال و فیلتر ماسه ای متشکل از سه آوند نانو فیلتر در تصفیه خانه آب ملاثانی در سال 1392 انجام شده است. آزمایش ها با استفاده از روشهای استاندارد متد انجام و نتایج با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که کارایی سیستم در حذف هدایت الکتریکی(47/98 درصد)، کل جامدات محلول (45/98 درصد)، سختی کل (74/98 درصد)، کلسیم (55/98 درصد)، منیزیم (15/99 درصد)، کلراید (48/96 درصد) ، سدیم (48/96 درصد)  و کل کربن آلی (57/98 درصد)          می باشد.با توجه به پائین بودن کلیه املاح محلول در آب تصفیه شده و همچنین ارزش تغذیه ای آب  به ویژه از نظر عناصر کلسیم و منیزیم و اهمیت جذب این عناصر از طریق آب به بدن انسان و ارتباطی که بین سختی آب آشامیدنی و کاهش شیوع بیماریهای قلبی و عروقی در جوامع وجود دارد، این مسئله می تواند در دراز مدت مسئله انگیز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nano-filtration System Efficiency in Urban Water Treatment and Removal of Pollutants in Molasani Water Treatment Plant

نویسندگان [English]

  • Naghmeh Orooji 1
  • Afshin Takdastan 2
  • Gholam Reza Raeesi 3
  • Ebrahim Panah Pour 4
چکیده [English]

     Due to the scarcity of water resources and significant population growth, water supply has become a challenge. In such circumstances,efficient and cost-effective technologies such as nanotechnology in water treatment is recommended. The latest in water purification, desalinationsystems, Nano-filtration can bepointed. Nano-filtration separation mechanism of the effect of molecular size, The difference in permeability,and solubility of the feed components and electrical interaction between the membrane and ions are present in the feed.The purpose of this study of Nano-filter system to remove contaminants is challenging.This study, using a Nano-filtration system with a nominal capacity of 300 m3/d and Recovery rate of %60,and activated carbon filtration system and sand filterconsists of three vessel was Molasani Nano-filter water treatment plants in 2013. Experiments using the standard method carried out and the results were analyzed using the Excellsoftware.The results showed that the removal efficiency of the system in EC (%98.47), TDS (%98.45), total hardness (%98.74), calcium (%98.55), magnesium (%99.15), chloride (%96.48), sodium (%96.48) and TOC (%98.57) .Due to the low renal solute dissolved in water and the nutritional value of the elements of water, particularly calcium and magnesium and absorption of these elements of water and nutrients through the body is necessary and the relationship between drinking water hardness and reduced incidence of cardiovascular disease in the community is in the long term this can be a contentious issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano-filtration
  • Water treatment
  • WHO