بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان سرریز کلید پیانویی در ترکیب‌های مختلف دیواره سپری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 دانشیار گروه سازههای آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

     سرریزهای کلید پیانویی نوع جدیدی از سرریزها می‌باشند که برای بهبود ظرفیت تخلیه سدها طراحی می‌شوند. به طور کلی در  سرریزهای کلید پیانویی، افزایش بار آبی بالادست، باعث کاهش ظرفیت تخلیه سرریز می­شود. لذا در پژوهش حاضر اثر دیواره‌های سپری بدون شیب به صورت مقطعی روی تاج سرریز و همچنین دیواره­های سپری شیبدار با طول­های مختلف  B×(1، 75/0، 5/0، 25/0)، بر روی تاج­جانبی سرریز و نیز بررسی تأثیر ارتفاع سرریز با در نظر گرفتن دو ارتفاع سرریز با نسبت­های 5/0 (مدل یک) و 33/1 (مدل دو)، بر راندمان سرریز کلید پیانویی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌های این تحقیق در یک فلوم آزمایشگاهی به طول 10 متر، عرض 80 سانتی­متر و ارتفاع 60 سانتی­متر انجام شد. نتایج نشان داد که قرارگیری دیواره سپری بدون شیب روی کل تاج سرریز در مدل یک راندمان سرریز را حدود 20 درصد افزایش می‌دهد، درحالی‌که در مدل دو تأثیر معنی‌دار بر راندمان سرریز نداشت، ضمن اینکه به کارگیری دیواره سپری شیب­دار نیز در مدل یک در بارهای آبی زیاد راندمان سرریز را بهبود می‌بخشد. همچنین مقایسه ظرفیت تخلیه سرریزهای کلید پیانویی با ظرفیت تخلیه سرریزهای خطی منتج به این موضوع می‌شود که قرارگیری دیواره سپری بدون شیب بر روی کل تاج سرریز در مدل یک، بیشترین مقدار افزایش ظرفیت تخلیه، 6/4 برابر، نسبت به سرریز خطی را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Flow Hydraulic in Piano Key Weirs at Different Parapet Wall

نویسندگان [English]

  • Bahareh Yarmohammadi 1
  • Javad Ahadian 2
چکیده [English]

     Piano key weirs are a new type of Weirs that are designed to improve dams discharge capacity. Generally in increasing the upstream head water decreases the discharge capacity this tyre of weir. Thus, in this research, the effect of discontinuous parapet walls with and without slope at the crest was evaluated. Hence, the various lengths                         (0.25, 0.5, 0.75 and 1)  were investigated at the weir with sloped parapet walls. Also two weir height were considered with 0.5 (Model 1) and 1.33 (Model 2). All the experiments of this research were performed in a experimental flume with 10 m length, 0.8 m width and 0.6 m height. The results showed that the weir efficiency increases up to 20 percent in model 1 with un-sloped parapet wall. Moreover, these walls have no significantly effect on the weir efficiency at the more head water in the sloped parapet wall of model 1. Moreover, findings showed that the continuous un-sloped parapet wall increases the discharge capacity up to 4.6 times of linear weirs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piano key weirs
  • Unsloped parapet wall
  • Sloped parapet wall
  • Discharge Coefficient
  • Hydraulic efficiency