بررسی نیاز آبی بخش کشاورزی تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، یزد ، ایران

2 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد ، ایران.

چکیده

     این پژوهش با هدف بررسی تغییرات تبخیر و تعرق و نیاز آبی بخش کشاورزی دشت یزد-اردکان با در نظر گرفتن تغییر اقلیم انجام شد. به‌منظور انجام این تحقیق، دو دوره زمانی در نظر گرفته شد. دوره اول شامل سال‌های 2010-1971 و دوره دوم شامل سال‌های 2030-2010 است. برای پیش‌بینی تغییرات اقلیمی منطقه از داده‌های ایستگاه سینوپتیک یزد در دوره 2010-1971 استفاده گردید. داده‌ها شامل مقادیر روزانه بارش، درجه حرارت حداکثر، درجه حرارت حداقل و ساعات آفتابی بودند که برای بررسی تغییر اقلیم از طریق سناریو A2 مدل HadCM3 در نرم‌افزار لارس مورد بررسی قرار گرفتند. تبخیر و تعرق و نیاز آبی گیاهان برای دو دوره زمانی منتخب، از طریق گزارش 56 فائو و نرم‌افزار کراپ وات برآورد شد. نتایج نشان داد، تا سال 2030 تغییرات دما و توزیع بارش در منطقه مورد مطالعه معنی‌دار خواهد بود و در دوره پیش‌بینی شده، دمای کمینه و دمای بیشینه سالانه به ترتیب 83/1، 19/1 درجه سانتی‌گراد افزایش خواهند داشت. از طرفی پارامتر بارش نیز، هم از نظر میزان و هم از نظر تیپ بارشی دارای تغییرات معنی‌داری خواهد بود. به این ترتیب که میزان بارندگی در دوره 2030-2010 نسبت به دوره آماری فعلی مورد بررسی، نه درصد افزایش خواهد داشت و تیپ بارندگی نیز از پاییزه به بهاره تغییر خواهد کرد.  نتایج این بررسی نشان داد، روند افزایشی دما، منجر به افزایش تبخیر و تعرق و بالا رفتن نیاز آبی گیاهان تا هفت درصد، تحت شرایط تغییر اقلیم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Irrigation Requirements under Climate Change (Case Study: Yazd-Ardakan Plain)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Barzegari 1
  • Hossein Maleki nejad 2
چکیده [English]

     This study was carried out to investigate climate change impact on cultivated area in the Yaz-Ardakan plain considering the possible alterations of evapotranspiration and irrigation requirements. The data used in the analysis represented two time periods: (i) present, (values for the period 1971–2010), and (ii) future, called year 2030 (values for the period 2011–2030). To predict future climate changes, daily climate data from Yazd Synoptic station for 1971-2010 period have been used. Data including, rain, maximum and minimum temperatures and sun shine hours have been investigated through regional climate models driven by A2 scenario of HadCM3 global climate model using LARS-WG software. Crop evapotranspiration     and irrigation requirements for two periods, were estimated following the standard procedure described in the FAO irrigation and drainage paper 56 and CROPWAT software. The results show that the climatic changes should significantly affect the studied area in terms of minimum and maximum temperature and precipitation up to the year 2030. Annual maximum and minimum temperature are projected to increase by 1.19 °C and 1.83°C respectively. In the other hand, mean precipitation increase by 9%  in 2010-2030 period compare to present period and the distribution of precipitation will have significant changes, as autumn precipitation decreases, the spring precipitation will have increasing trend. Results of this study showed that, due to higher temperature, crop evapotranspiration and irrigation requirements will be increased up to 7% under climate change conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evapotranspiration
  • LARS_WG model
  • A2 scenario
  • CROPWAT software