بررسی آزمایشگاهی تاثیر رقوم کارگزاری المان‌های شش پایه برعمق آبشستگی پایه مستطیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

آبشستگی اطراف پایه‌ها و تکیه گاه پل یکی از مهمترین علت تخریب پل­ها است. روش‌های پوششی نظیر سنگ چینی از جمله روش‌هایی است که برای ایمن سازی پل‌های موجود استفاده می شود. در مناطقی که سنگ دور از دسترس باشد می‌توان از المان‌های شش پایه که موضوع این تحقیق است استفاده کرد.  در این مطالعه تأثیر قرار دادن یک ردیف المان­های شش­پایه با تراکم 100درصد  در سه حالت روی بستر، نیمه بستر و زیر بستر، تحت پنج عدد فرود مختلف جریان 24/0، 22/0، 19/0، 17/0 و 16/0 در اطراف پایه پل مربعی در فلومی آزمایشگاهی پوشیده شده با دانه­های رسوبی 7/0 میلی­متری در آزمایشگاه هیدرولیک بررسی شد. نتایج به دست آمده با آزمایش شاهد مقایسه گردید و مشخص شد، که المان‌های فوق توانسته‌اند در شرایط قرارگیری نیمه در بستر تا57 درصد میزان حداکثر عمق آبشستگی را کاهش دهند. توصیه کلی این است که این المان‌ها با فیلتر ژئوسنتتیک استفاده شوند یا در ردیف‌های بیشتری قرارگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of the Effect of Depth of Placement of Six-Legs Elements on Scour at Rectangular Bridge Pier

نویسندگان [English]

  • Maryam Hooshmand 1
  • Mahmood Shafaeei bajestan 2
چکیده [English]

     Pieve scour is one of the most important cause of bridge failure. Covering methods such as using riprap is among techniques which are widely applied for the existing bridges. For those places where the stones of adequate size are not available, use of six-legged elements which is the subject of this, study is a good choice. In this study the effect of placement of a single row six- legged  around a rectangular bridge with 100% density in three different cases of above, mid and below the bed under five different Froude numbers of 0.24, 0.22, 0.19, 0.17 and 0.16 have been experimentally investigated. Comparison of the bed topography withmean measure of bed deposit of 0.7 mmof tests with six- legged and tests without elements showed that generally the elements can reduce the scour depth significantly. The elements placed on the mid of bed have shown better performance with maximum reduction of about 57%. The general recommendation is to use these elements with geo-syntactic filter or placed in more rows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scour
  • Clear water
  • Six-legs elements
  • Bridge pier