برآورد ضریب تشت تبخیر به‌منظور محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع در منطقه اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده‌ی مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجو دکترا آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     تعیین دقیق مقدار آبی که برای تبخیر و تعرق مصرف می‌شود، از عوامل اساسی در برنامه ریزی برای رسیدن به محصول بیشتر و از مهم‌ترین پارامتر‌های مدیریت آب در گیاهان می‌باشد. در شرایط عدم دسترسی به داده‌های دقیق لایسیمتری می‌توان از روش فائو پنمن مانتیث به عنوان روش استاندارد، برای ارزیابی نتایج تجربی استفاده کرد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های 15 ساله (91-1377) هواشناسی اهواز، ضریب تشت تبخیر با معادله‌های آلن و پروت، اورنگ، اشنایدر و کونیکا و محاسبه و نتایج آن با روش‌های فائو پنمن مانتیث مقایسه گردید. هم‌چنین برای انتخاب بهترین مدل، بین پنج پارامتر ضریب تبیین، مجذور میانگین مربعات خطا،میانگین مطلق خطا،شیبو عرض از مبداء آزمون رتبه‌بندی انجام شد. نتایج نشان داد برای محاسبه ضریب تشت به‌صورت روزانه و فصلی بهتر است از روش‌ آلن و پروت و در بازه ده روزه از روش‌ اشنایدر در شرایط اقلیمی اهواز استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Estimation Evaporation Pan Coefficient For Calculating Reference Evapotranspiration in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Sanaz Shokri 1
  • Abdolrahim Hooshman 2
  • Maryam Ghorbani 3
چکیده [English]

     Estimation the exact amount of water that is used for evapotranspiration, is the major factor in planning for achieving higher production and its most important parameter of management of water in plants. In terms of lack of access to accurate data lysimeters may use the FAO- Penman-Monteith method as the standard method to evaluate the experimental results. In this study using 15 years of weather data of Ahvaz (1998-2012) evaporation pan coefficient has been calculated with the equations of Orang, Snyder, Cuenca, Allen and Pruitt and their results were compared with the FAO Penman-Monteith. Also for choosing the best model, between five coefficient of determination parameters, Root mean square error, the mean absolute error, the slope and width of the source rank test was performed and the results showed for daily and seasonal pan coefficient calculation is better to use Allen and Pruitt and in ten-day use Snyder in Ahvaz climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pan coefficient
  • Test rankings
  • Evapotranspiration