بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل صفحات نفوذ پذیر بر کنترل جریان غلیظ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جریان غلیظ پدیده ای است که به خاطر تغییرات چگالی بین دو سیال به وجود می آید و در اثر این پدیده رسوبات ریزدانه می توانند تا نزدیکی بدنه سد حرکت کرده و مشکلاتی را برای دریچه های آبگیری ایجاد کنند. از این رو کنترل این جریان می تواند از مشکلات احتمالی بکاهد. در تحقیق حاضر یک صفحه متخلخل به عنوان یک مانع نفوذپذیر برای کنترل جریان غلیظ نمکی به کار گرفته شد. متغیرهای این تحقیق شامل تخلخل صفحات و غلظت جریان غلیظ می باشند. دبی و همچنین غلظت جریان غلیظ در بالادست و پایین دست صفحه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کارایی صفحه در کنترل جریان غلیظ با افزایش تخلخل کاهش می یابد. نتایج حاصل از بررسی غلظت های اندازه گیری شده نیز همین نتیجه را بیان نمود. نتایج نهایی با بررسی بار رسوبی و مشاهده روند مشابه ، تایید شد. پس از به دست آوردن حجم سیال ورودی به جریان غلیظ در اثر عبور از صفحه مشبک، مشاهده شد که با افزایش تخلخل صفحه مشبک، حجم سیال ورودی به جریان غلیظ کاهش می یابد. لذا می توان نتیجه گرفت به دلیل کاهش حجم سیال ورودی به آن، راندمان کارایی صفحات در کنترل جریان غلیظ با استفاده از صفحه نفوذپذیر کاهش می یابد، همچنین حداکثر میزان راندمان کنترل جریان غلیظ برابر 2/73 درصد محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Investigation The Effect of Porosity of Permeable Obstacle on Control of Gravity Current

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zeynivand 1
  • Seyed Mahmood kashefi Pour 2
  • Mehdi Ghomeshi 2
چکیده [English]

     Gravity current is a phenomenon caused by density difference between two fluids and due to this phenomenon the fine sediments can be moved to the body dam and as a result causes for many serious problems for dam intake. Therefore, controlling the flow can reduce the potential problems. In this study a permeable obstacle was used to evaluate the performance of permeable obstacles for control of turbidity current. The variables were the porosity percentage of the obstacle and different concentrations of the currents. The gravity current discharges and concentrations were measured upstream and downstream of the obstacle. The results of the measured discharges showed that the obstacle efficiency in control of gravity current reduces with increasing porosity. The results of the measured concentrations also showed the same conclusion. The final results of the review sediment load and view similar trend was confirmed. After calculating water entrainment to the gravity current passing through the permeable obstacle, it was observed that with increasing porosity of permeable obstacle, the volume of water entrainment is reduced. Therefore it can be concluded due to lower volume of water entrainment, processing efficiency in controlling the gravity current using the permeable obstacle is reduced. Also, the maximum efficiency of the controlling the gravity current was measured about 73.2%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salty turbidity current
  • Control of gravity current
  • Water entrainment
  • Permeable obstacle