بررسی تاثیر کاربرد بیوچار باگاس نیشکر بر خصوصیات شیمیایی یک خاک لوم شنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داننشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

4 عضو هیئت علمی (استاد) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

5 استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

چکیده

حاصلخیزی زمین­های کشاورزی تابعی از میزان مواد آلی موجود در خاک است. با توجه به مقدار کم این ماده در خاک­های زراعی ایران مصرف مواد آلی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بیوچار از جمله مواد آلی است که به دلیل دارا بودن خاصیت پایداری بالا، در سال­های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. این تحقیق با هدف بررسی اثر بیوچار باگاس نیشکر بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در قالب یک طرح کاملاً تصادفی انجام شد. برای این منظور از بین بیوچار­های تهیه شده در دماهای 600-200 درجه سانتی­گراد، بیوچار 300 درجه به دلیل داشتن بالاترین شاخص بهره­وری مواد آلی پایدار (2/7 درصد) به عنوان بیوچار بهینه انتخاب گردید. سپس اثر این ماده آلی پس از فعال­سازی در چهار سطح (10، 5، 2، 0 گرم بر کیلوگرم خاک) بر خصوصیات شیمیایی یک خاک لوم شنی از قبیل کربن آلی، ازت کل، فسفر قابل جذب، ظرفیت تبادل آنیونی و کاتیونی، اسیدیته، هدایت الکتریکی تعیین گردید. نتایج نشان داد که افزودن بیوچار باگاس نیشکر در تمامی سطوح طی هشت ماه دوره آزمایش، باعث افزایش معنی­دار کربن آلی، ازت کل، فسفر قابل جذب، ظرفیت تبادل آنیونی، هدایت الکتریکی و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک گردید. همچنین این ماده باعث کاهش معنی­دار اسیدیته خاک گردید. بیوچار باگاس نیشکر با تیمار 10 گرم بر کیلوگرم خاک بیشترین تاثیر را در افزایش ظرفیت تبادلی آنیونی خاک (4/7 برابر شاهد) و کمترین تاثیر را در کاهش اسیدیته خاک (01/0 برابر شاهد) نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sugarcane Bagasse Biochar Application on Chemical Properties a Sandy Loam Soil

نویسندگان [English]

  • Laleh Divband Hafshejani 1
  • Abed Ali Naseri 2
  • Abdilrahim Hooshmand 3
  • Fariborz Abbasi 4
  • Amir Soltani Mohammadi 5
چکیده [English]

     The fertility of agricultural land is a function of the amount of organic material available in the soil. Due to the low amount of this material in the agriculture soil, use of organic materials is important. Biochar is a kind of organic materials which has high stable properties, in recent years attracts the attention of researchers. The goal of this research was to study the effect of sugarcane bagasse biocharon some chemical properties of a sandy loam soil. For this purpose, from prepared biochar in different temperatures of 200-600 oC, biochar products in temperature of 300 oC which had the highest stable organic matter yield index (7.2%) was selected as the optimum biochar. Then the effect of this organic matter, after mixing it with a sandy loam soil at 4 levels (0, 2, 5 and 10 g per kg soil), on chemical characteristics of this soil, such as organic carbon, total nitrogen, available phosphorus, cation and anion exchange capacity were determined. The results showed that the addition of sugarcane bagasse biocharin all levels caused increasing significant of organic carbon, total nitrogen, available phosphorus, anion exchange capacity, EC, cation Exchange capacity and decreased pH of the soil. Sugarcane bagasse biochar with treatment of 10 g per kg soil showed greatest impact on anion exchange capacity of the soil (7.4 times compared to the control) and the lowest impact on the reduction of soil pH (0.01 times compared to the control).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic matter
  • Functional groups
  • Carbon
  • Temperature of pyrolysis