شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد ذرت در شرایط آبیاری با آب‌شور با مدل SALTMED

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 استادیارگروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب ، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب ، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

     یکی از مدل‌هایی که رطوبت خاک و عملکرد گیاه را تحت شرایط مختلف شبیه‌سازی می کند مدل SALTMED است. این تحقیق باهدف ارزیابی کارایی مدل SALTMED در شبیه‌سازی عملکرد و توزیع رطوبت اعماق خاک تحت کشت ذرت (رقم 704) و آبیاری با آب‌شور در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. آزمایش‌های مزرعه‌ای این تحقیق از اسفندماه 1392 تا خردادماه 1393 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود.  پس از واسنجی و صحت‌سنجی مدل با داده های تیمار شاهد( آب کارون با شوری متوسط 5/2 دسی زیمنس بر متر)، رطوبت، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی برای تیمار‌های S1، S2، S3وS4 (به ترتیب برابر با 5/3، 5/4، 5/5 و 5/6 دسی‌زیمنس بر متر) شبیه‌سازی گردید. مطابق محاسبات صورت گرفته در پیش بینی رطوبت خاک، مدل در عمق 90-60 سانتی‌متر تیمار‌ها بیشترین دقت و در عمق 120-90 سانتی‌متر کمترین دقت را داشت و با افزایش شوری آب آبیاری دقت مدل در شبیه‌سازی رطوبت خاک افزایش یافت. ضریب تعیین در شبیه‌سازی عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه به ترتیب 93/0 و 82/0 به دست آمد که نشان می‌دهد مدل دقت بهتری در شبیه‌سازی عملکرد بیولوژیکی دارد. با توجه به نتایج به دست امده مدل رطوبت خاک، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی را با دقت بالایی شبیه‌سازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Soil Moisture Distribution and Maize Yield Under Irrigation With Saline Water By SALTMED Model

نویسندگان [English]

 • Negar Khalvandi 1
 • Amir Siltani Mohammadi 2
 • Saeid Broomand nassab 3
چکیده [English]

     The SALTMED is one of the models that can be used for simulation of soil moisture distribution and crop yield under different conditions. This study was carried out to evaluate the performance of SALTMED model for simulation of crop yield and soil moisture distribution under maize cultivation (KSC 704) and irrigation with saline water in research field of Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. This experiment performed in February 2014 to June 2014. The experiments were arranged according to a randomized complete block design with split plot layout. After calibration and verification of model with the control treatment data (irrigation with Karoon river water with EC:  2.5 dS.m-1), soil moisture distribution, crop yield and biological yield simulated for S1, S2, S3 and S4 treatments (irrigation water salinity: 3.5, 4.5, 5.5 and 6.5 dS.m-1, respectively). According to the calculations of soil moisture distribution prediction, model has a highest accuracy in depth of 60- 90 cm and model accuracy decreased  in depth of  90- 120 cm. Accuracy of model increased with increasing the salinity of irrigation water. In simulation of crop yield and biological yield, coefficient of determination respectively was 0.93 and 0.82 and show model has better accuracy in simulation biological yield. According to the results, model simulates soil moisture, crop yield and biological yield with high accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Salinity
 • Water content
 • Soil profile
 • Yield
 • SALTMED model
دوره 40، شماره 1
فروردین 1396
صفحه 231-246
 • تاریخ دریافت: 11 بهمن 1394
 • تاریخ بازنگری: 16 اسفند 1395
 • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1395
 • تاریخ انتشار: 01 اسفند 1395