ارزیابی آزمایشگاهی اثر نسبت طول به قطر لوله تغذیه بر عملکرد پمپ ضربه قوچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده

در این پژوهش به‌منظور بررسی اثر قطر و طول لوله تغذیه بر منحنی مشخصه پمپ‌‌های ضربه قوچی از مدل آزمایشگاهی استفاده شده است. برای این منظور پس از ساخت یک‌دستگاه پمپ ضربه قوچی با قطر داخلی 51 میلی‌متر و ساخت تجهیزات جانبی مربوطه، آزمایش‌ها در شش سناریو با تغییر در نسبت طول به قطر لوله تغذیه (L/D) معادل با مقادیر 100، 200، 300، 400، 500 و 600 به اجرا درآمد. در هرسناریو با تغییر در میزان بار ورودی به سیستم پمپاژ و خروجی از آن، نسبت به ارزیابی عملکرد پمپ و ثبت مقادیر دبی پمپاژ (q)، دبی هرزآب (Q) و فرکانس سوپاپ تکانه اقدام گردید. با تحلیل نتایج و ارزیابی پارامترهای وابسته در مقابل پارامترهای مستقل مؤثر بر عملکرد پمپ ضربه قوچی، منحنی‌های مشخصه پمپ شامل تغییرات دبی نسبی پمپاژ (q/QT)، دبی نسبی هرزآب (Q/QT) و پارامتر سوپاپ تکانه (nD/v0) در مقابل نسبت بار فشاری (h/hm) به ازای هر یک از نسبت‌های طول به قطر لوله تغذیه (L/D) ارائه و رابطه عمومی تعیین راندمان این دسته از پمپ‌ها تعیین گردید. نتایج نشان داد که درصورت افزایش طول لوله تغذیه تا 400 برابر قطر آن، پمپ ضربه قوچی ساخته شده قادر است تا با راندمان 48 درصد آب را به ارتفاعی معادل دو برابر بار ورودی سیستم، پمپاژ نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Effect of Length to Diameter Ratio of Drive Pipe on The Ram Pump Performance

نویسندگان [English]

  • Reza Fattahi Alkohi 1
  • Babak LashkarAra 2
  • ALiReza Keramat 2
چکیده [English]

In this study, experimental model was used in order to evaluate the effect of diameter and length of drive pipe on ram pumps characteristic curves. To do so, after developing a ram pump device with inner diameter of 51mm and the construction of ancillary equipment, tests were carried out in six scenarios by changing the ratio of length to diameter of drive pipe in amounts of equal to 100, 200, 300, 400, 500 and 600. In each scenario with a change in supply head of pumping system and delivered of its, the ram pump performance was evaluated and quantities of pumping discharge (q), wasting discharge (Q) and frequency of impulse valve (n) were recorded. By analyzing the results and evaluating the dependent parameters versus effective independent parameters on the ram pump performance, the ram pump characteristic curves including relative pumping discharge (q/QT), relative wasting discharge (Q/QT) and impulse valve parameter (nD/v0) versus pressure head ratio (h/hm) per each of length to diameter ratios of drive pipe (L/D) were presented, and general equation of pump efficiency were determined. The result showed that along with increasing the length of drive pipe to 400 times of its diameter, the ram pump made is able to pump water to a height equal to twice supply head with efficiency of 48 percent. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ram pump
  • Characteristic curve
  • Impulse valve
  • Drive pipe
  • Waste water