اثر تعداد روزهای مرطوب مجاور بر توزیع مقادیر بارش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه آبیاری و آبادانی، دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مقدار بارش در روزهای مرطوب منفرد (کلاس صفر ) معمولاً کمتر از مقدار بارش در روزهایی است که در میان روزهای مرطوب
دیگر واقع شده اند (کلاس دو ). همین ویژگی در روزهای او ل و آخر سری روزهای مرطوب (کلاس یک ) نیز دیده می شود و مقدار
بارش در این روزها از روزهای کلاس دو کمتر است . در بسیاری از مناطق، اختلاف مقدار متوسط بارش در این کلاس ها قابل توجه
است. در این مطالعه، اطلاعات بارش روزانة پنج ایستگاه گرگان، باب لسر، نوشهر، رامسر و بندرانزلی در شمال و شمال غربی ایران،
براساس تعداد روزهای مرطوب مجاور، به کلاسهای صفر، یک و دو تقسیمبندی شدند. به منظور بررسی اثر تعداد روزهای مرطوب
مجاور بر روی توزیع مقادیر بارش، توزیعهای مختلف برروی سه مجموعه داده مورد آزمون قرار گرفتند: 1) تمامی کلاسهای بارش
در کنار یکدیگر، 2) کلاس صفر جداگانه و کلاس یک و دو درکنار یکدیگر و 3) هر کلاس بصورت جداگانه . نتایج مطالعه نشان داد
که استفاده از مدل های مجزا برای کلاس های مختلف بارندگی در تمامی ایستگاه ها منجر به برازش بهتری می شود. مقدار شا خص
در مدل های مورد آزمون، با تفکیک کلاس ها کاهش معنیدار پیدا کرد. در بین چهار توزیع مورد بررسی (گاما، لوگ نرمال، AIC
نمایی مرکب و ویبول)، در اکثر موارد توزیع نمایی مرکب و در یک مورد، توزیع لوگ نرمال دارای عملکرد بهتری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Number of Adjoining Wet Days on the Distribution of Rainfall Amounts

نویسندگان [English]

  • Behnam Ababaee 1
  • Teymor Sohrabi 2
  • Farhad Mirzaee 3
1 Young Researchers Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor Department of Irrigation and Reclamation, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Irrigation and Reclamation, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The amount of daily rainfall for a solitary wet day (Class 0) is normally less than the rainfall for a
wet day that is enclosed by wet days on either side (Class 2). The same characteristics hold true for
the case of the first or last day of wet spells (Class 1) and there fore the rainfall here is found to be
smaller than the Class 2 rainfall. In many regions, there exist large differences between these rainfall
classes. In this study, the daily rainfall data from 5 rain gauge stations in the north and northwest of
Iran are classified to classes 0, 1 and 2 according to the number of adjoining wet days. To examine
the impact of adjoining wet days on the distribution of rainfall amounts, different distributions were
tested with 3 different data sets: (1) all rainfall classes grouped together, (2) solitary wet days fitted
separately from other wet days, and finally (3) all rainfall classes separately. The results showed that
the models which treat the rainfall classes separately are a better fit for all the 5 stations. The Akaike
Information Criterion (AIC) values are significantly reduced as the rainfall data are split into rainfall
classes. Also, among 4 different distributions considered (Gamma, Lognormal, Mixed Exponential
and Weibul), mixed exponential distribution in most cases and lognormal distribution in one case
showed better performances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainfall classes
  • Rainfall amounts distribution
  • Adjoining wet days
  • Log likelihood ratio test