بررسی تاثیر زمان آبیاری بارانی بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب

2 دانشگاه چمران

3 دانشجوی سابق دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

یکی از روش های آبیاری در زراعت پنبه، روش آبیاری بارانی است.  در این تحقیق، آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در دو سال متوالی (سال های زراعی 83 و 84) در مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان برای گیاه پنبه انجام شد.  میزان آب آبیاری برای تمام تیمارها بر اساس 70% تبخیر از تشت بود.  به منظور ارزیابی اثر زمان آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه چهار زمان آبیاری، T1 (ساعت 6 تا 9)،    T2(ساعت 9 تا 13)،  T3(ساعت14 تا 20) وT4  (ساعت20 تا 5) اعمال گردید. مقایسه میانگین نتایج نشان داد، عملکرد وش پنبه در تیمار  T4 نسبت به بقیه تیمارها برتری داشت.  همچنین نتایج مشابه ای در خصوص وزن وش قوزه پنبه، ارتفاع گیاه و تعداد شاخه بدست آمد.   اگر چه بین نتایج در سال 1385 تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما  نتایج دو ساله تحقیق نشان داد کمترین عملکرد محصول متعلق به تیمار  T3 بود.  برای چین های اول و دوم در تمامی تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.  جهت جلوگیری از کاهش عملکرد محصول ترجیحا پیشنهاد می شود آبیاری پنبه در شب و صبح انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the effects of the sprinkle irrigation time on the yield of cotton and its components

نویسندگان [English]

  • Saeed Boroomand-Nasab 1
  • Seyed Mahmmod kashefipour 2
  • Parhan Sohrabi Moshk Abadi 3
1 Shahid Chamran University of Ahwaz, Faculty of Water Sciences Engineering
2 Associate Professor, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran
3 Cotton Research Center, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Sprinkler irrigation is one of the irrigation systems used for cotton. In this research study an extensive experiment was carried out on cotton in split plot form with four treatments and three replications during the years 2004 and 2005 in the Gorgan Agricultural Research centre. The amount of irrigation was set to be equal to 70% of the evaporation of the class A evaporation pan. In order to evaluate the effect of irrigation time on yield and its components four irrigation treatments were considered including: T1(06:00 to 9:00 ), T2 (09:00 to 13:00), T3 (14:00 to 20:00) and T4 (20:00 to 05:00). Comparison of the average value of results showed that the yield for the T4 treatment was superior. The same results were also obtained for the weight of cotton-pod, plant height and the number of branches. Although there was not any meaningful differences between the years 2004 and 2005, but the minimum yield was measured for the T3 treatment. It was not found any significant difference on the cotton pre-maturity for all treatments. In order to increase the cotton yield it is proffered to manage sprinkle irrigation time for morning or night.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sprinkle irrigation
  • Cotton
  • shedding