دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 1-97 
4. بررسی تاثیر زمان آبیاری بارانی بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه

صفحه 43-48

10.22055/jise.2010.13387

سعید برومند نسب؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ پرهان سهرابی مشک آبادی