بررسی اثر آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر در مراحل مختلف رشد روی عملکرد کمی و کیفی نیشکر رقم CP69-1062

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشت و صنعت کارون

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب

چکیده

نیشکر یکی از مهم ترین گیاهان استان خوزستان است که نیاز آبی بسیار بالایی دارد و این گیاه سهم بسزایی در مصرف آب کشاورزی بخصوص در فصول گرم در منطقه دارد. در این تحقیق به منظور استفاده بهینه از آب، مدیریت آبیاری گیاه نیشکر رقم CP69-1062 طرح آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در کشت و صنعت کارون انجام شد. تیمار اول شامل آبیاری معمول منطقه (تیمار شاهد) و چهار تیمار دیگر آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر در طول دوره رشد می باشد.  تیمارهای سوم تا پنجم در دوره ای از رشد گیاه آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر و در بقیه دوره رشد تمام جویچه ها آبیاری شدند.  این تیمارها به ترتیب شامل آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر در شروع دوره رشد، دردوره میانی رشد و در دوره نهایی رشد می باشند.  نتایج عملکرد محصول بدست آمده نشان داد که بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری وجود ندارد، ولی تیمار سوم دارای افزایش عملکردی معادل 02/8 تن نیشکر در هکتار و08/2 تن شکر بیشتر از تیمار شاهد می باشد.  از نظر درصد شکر استحصالی به ترتیب تیمارهای چهارم، پنجم و سوم در سطح 5% نسبت به تیمار شاهد برتری دارند. نتایج کارایی مصرف آب نشان داد، تیمار دوم و تیمار اول به ترتیب 51/0 و 38/0 کیلوگرم به ازاء یک متر مکعب می باشند.  بنابراین نتیجه گیری می شود آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر می تواند در مجموع باعث افزایش عملکرد محصول و ارتقاء کارایی مصرف آب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of effect of alternate furrow irrigation on quality and quantity CP69-1062 variety of sugarcane at different stages of growth

نویسندگان [English]

  • Mansoor Noori 1
  • Saeed Boroomand-Nasab 2
1 Senior researcher, Karun Agro-industry Inc., Ahwaz, Iran
2 Shahid Chamran University of Ahwaz, Faculty of Water Sciences Engineering
چکیده [English]

Sugarcane is one of the important crops in Khuzestan provience which consumes large amount of water, specialy in the warm season.  In this study in order to optimize water consumption in a high efficiency, five treatments with three replications using randomized complete block design were applied in Karun Agro Industry, Inc  The first treatment was contained of conventional irrigation method which was used in the area (untreated as an example of witness). The second treatment was alternate furrow irrigation method during the growth season.  The treatments third, forth and fifth were irrigated by alternate furrow irrigation method in the portion of the growing season and then shifted to the conventional irrigation method for the remaining of the growing season. These treatments were sequentially included with the alternate furrow irrigation method, at the beginning of the growing season, during the mid-stage growing season and finally at the late stage of growing season.  The results indicated that there were no significant differences between all treatments, but the third treatment showed an increased of 8.02 tons/ha of sugarcane and 2.08 tons/ha sugar more than the conventional irrigation method.  With the view of percent of recovery sugar, sequentially   treatments fourth, fifth, and third have showed about 5% in surface area in better performance in comparison with the conventional method. The results also, indicated that water use efficiencies of treatments second and first were 0.51 kg/m3 and 0.38 kg/m3 respectively.  Therefore, it can be concluded that the alternate furrow irrigation system in general can cause an increase in cane yield and water productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugarcane
  • Deficit İrrigation
  • alternate furrow irrigation
  • Water use efficiency