بررسی ارتباط بین تغییرات پارامترهای هواشناسی سطح زمین و بارش بهاره استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان و عضو گروه اقلیم شناسی کاربردی پژوهشکده اقلیم شناسی

2 استادیار گروه جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 عضو هیات علمی پژوهشکده اقلیم شناسی

چکیده

تغییرات اقلیمی جهان و چرخه عمومی جو تحت تاثیر پدیده های بزرگ مقیاسی است که درسطح آب های آزاد جهان اتفاق می افتد. بسیاری از این پدیده ها که به سیگنال های بزرگ مقیاس اقلیمی  معروفند ، از بیش از یک قرن پیش شناخته شده بودند. سیگنال های مزبور معمولاً با استفاده از شاخص هایی نظیر فشار و دمای سطح آب اقیانوس ها و غیره محاسبه می شوند.  به منظور بررسی ارتباط تغییرات  پارامترهای هواشناسی سطح زمین نظیر آب قابل بارش، باد مداری و باد نصف النهاری با بارش، استان خراسان رضوی انتخاب شد. پس از بررسی های لازم و تکمیل خلاهای آماری ، تعداد 38 ایستگاه همدیدی، اقلیم شناسی و باران سنجی تحت پوشش سازمان هواشناسی کشور و وزارت نیرو، انتخاب شد. در مرحله بعد، در محیط نرم افزار Arc GIS ، سری زمانی بارش متوسط منطقه ای به روش کریجینگ محاسبه شد. با استفاده از روابط همبستگی به دست آمده بین بارش متوسط منطقه ای و سیگنال های هواشناسی شاخص در بازه های زمانی مختلف، ارتباط این پارامترها با بارش متوسط منطقه ای استان خراسان رضوی مشخص شد. نتایج نشان دهنده ارتباط معنی دار این پارامتر ها با بارش استان خراسان رضوی می باشد و می توان از این پارامترها در تشخیص دوره های خشک و تر در منطقه مورد مطالعه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the relations between the surface meteorological parameter changes and the spring rainfall of Khorasan-e Razavi province

نویسندگان [English]

  • Gholam Abbass Falah Ghalhari 1
  • Javad Khoshhal 2
  • Hassan Salehi 3
  • Majid Habibi No Khandan 4
1 Department of Physical geography, University of Isfahan and Researcher of Climatological Research Institute (CRI), Mashad, Iran
2 Department of physical Geography, University of Isfahan, Iran
3 M. Sc. student in Agro-Meteorology, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
4 Researcher Fellow Climatological Research Institute (CRI), Mashhad, Iran