تنش برشی در کانال ذوزنقه ای صاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشکده ی مهندسی علوم آب

2 دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده

تنش برشی یکی از مهمترین موارد تحقیق را در مهندسی هیدرولیک به خود اختصاص می دهد؛  زیرا مستقیماً بر ساختار جریان تأثیر می گذارد. در این تحقیق برای مطالعه ی تنش برشی در بستر و جداره ی کانال ذوزنقه ای چندین سری آزمایش در کانال ذوزنقه ای با شیب جدار 1 به 1 و در حالت صاف انجام گردید. از پرستون تیوپ برای اندازه گیری تنش برشی استفاده گردید. روابط موجود برای تعیین تنش برشی مورد ارزیابی قرار گرفت و روابطی برای تنش برشی در کانال ذوزنقه ای در حالت صاف با شیب جانبی 1 به 1 ارائه شده است. هم چنین تأثیر پارامتر نسبت ظاهری بر مقدار تنش برشی بی بعد مورد ارزیابی قرار گرفته است. درصد نیروی برشی دیوار (%SFw) نسبت به کل نیروی برشی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و نشان داده شد که با افزایش نسبت ظاهری مقدار نیروی برشی دیوار کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shear stress in smooth trapezoidal channel

نویسندگان [English]

  • Arash Jael 1
  • Manoochehr Fathi Moghadam 2
  • Mahmood Bina 2
  • Mehdi Ghomeshi
  • Babak Lashkarara 3
1 Ph.D. Student, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran. arashjael
2 Associate Professor, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
3 Assistant professor
چکیده [English]

Laboratory experiments were conducted in smooth trapezoidal channel with side slope 1:1 to measure boundary force and shear stress. Preston tube is used to estimate contribution of wall and bed shear stresses. Available formulas for estimation of boundary shear were evaluated and new formulas were presented. The effect of aspect ratio on wall and bed shear stresses was determined. Results showed that ratio of wall shear force to total shear force decreases as aspect ratio increases.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preston Tube
  • Shear Stress
  • Aspect ratio on wall and bed shear stresses
  • Trapezoidal channel