دوره و شماره: دوره 33، شماره 1، تیر 1388، صفحه 1-101 
تنش برشی در کانال ذوزنقه ای صاف

صفحه 77-91

10.22055/jise.2009.13397

آرش جاعل؛ منوچهر فتحی مقدم؛ محمود بینا؛ مهدی قمشی؛ بابک لشکرآرا