تعیین ضریب هرشفیلد با استفاده از روش همگرایی در حوضه ی های خواف و کال شور استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

حداکثر بارش محتمل ، حداکثر ارتفاع بارندگی ممکن است که می تواند در یک منطقه ی رخ دهد. اهمیت حداکثر بارش محتمل در طراحی سرریزها و ساختمآن های ذخیره و توزیع آب، غیرقابل انکار است. بنابراین باید ساختمآن های ذخیره و توزیع آب به گونه­ای طراحی شود که بتواند حداکثر سیل روی داده را بدون هیچ آسیبی تحمل نماید. روش­های مختلفی برای محاسبه ی ی حداکثر بارش محتمل وجود دارد که به طور کلی به دو دسته سینوپتیکی (همگرایی) و آماری تقسیم می شود. روش آماری موسوم به روش هرشفیلد هنگامی استفاده می شود که تنها داده­های موجود، مقادیر بارندگی بوده واین داده ها به اندازه ی کافی در اختیار باشد. روش همگرایی به دلیل استفاده از پارامترهای بیشتر جهت تخمین حداکثر بارش محتمل از دقت بیشتری برخوردار است. دراین مقاله با استفاده از تحقیق انجام گرفته توسط سازمان هواشناسی کشور برای محاسبه ی مقدار  به روش همگرایی در حوضه ی خواف و کال شور و با توجه به داده های مقدار بارش 24 ساعته ی ایستگاه­های باران سنجی حوضه ی، مقدار  برای زیرحوضه ی های منطقه ی محاسبه ی گردید. داده­های حداکثر بارش 24 ساعته از ایستگاه­های همدیدی و اقلیم­شناسی استان خراسان رضوی اخذ گردید. مقدار حداکثر بارش محتمل به دو روش هرشفیلد اول و دوم نیز محاسبه ی گردید و بین نتایج حاصل مقایسه صورت گرفت. نتایج نشان داد که مقادیر به دست آمده از روش هرشفیلد اول و دوم تفاوت زیادی با هم دارند. از آنجا که مقادیر به دست آمده به روش همگرایی دقیق تر است، با مقایسه ی انجام شده مشخص شد که مقادیر  به دست آمده به روش هرشفیلد دوم به روش همگرایی نزدیک­تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Hershfield coefficient for Khaf and Kalshour basins in Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

  • Ameneh Miyan Abadi 1
  • Mohammad Mousavi Bayeghi 2
  • Mehr Noosh Eghtedari 1
1 M.Sc. in Agricultural Meteorology, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The probable maximum precipitation (PMP) is the maximum possible depth of precipitation, which could occurs in a region. The PMP has so many influences on designing of dam weirs and storage constructions and water distribution. Therefore, the storage constructions and water distribution must design like they can stand maximum flood without any impairment. The synoptical (convergence) and statistical analysis are two general methods for the PMP estimation. The statistical or Hershfield method is used when rainfall quantities are available and sufficient. There is worth exactness in convergence method because of using more parameters for PMP estimation. In this paper, by using of Meteorology Organization research which has estimated PMP for Khaf and Khalshour basins by convergence method and concerning 24h PMP in rainguage stations basin, k; was estimated for whole of the area. The 24h PMP data were received from synoptic and climatology stations in Khorasan Razavi province. Then PMP was estimated by first and second Hershfield methods. The results show that there are many differences between them and the Hershfield’s second method estimates PMP close to the convergence estimations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PMP
  • Statistical method
  • Synoptical method
  • Hershfield method
  • Khorasan Razavi