دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 1-166 

مقاله پژوهشی

1. بررسی آزمایشگاهی کنترل جریان غلیظ رسوبی به کمک احداث مانع

صفحه 1-15

10.22055/jise.2010.13475

سید امین اصغری پری؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی


4. تعیین تنش برشی متوسط کف و جداره ی در کانال های مستطیلی صاف

صفحه 43-52

10.22055/jise.2010.13478

بابک لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم؛ حسین محمد ولی سامانی


11. بررسی آزمایشگاهی خصوصیات جریان بر روی ضریب دبی سرریز مرکب لبه پهن مستطیلی

صفحه 141-156

10.22055/jise.2010.13485

ساناز پور اسکندر؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده