بررسی آزمایشگاهی کنترل جریان غلیظ رسوبی به کمک احداث مانع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی / دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

2 استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جریان‌های غلیظ از جمله عوامل مهم در انتقال رسوبات به مصب دریاها و مخازن سدها می‌باشند. یکی از روش‌های کاهش و یا حذف اثر این جریان استفاده از مانع در مسیر آن‌ها می‌باشد. مانع می‌تواند جلوی بخشی و یا تمام جریان غلیظ را سد نماید و در نتیجه رسوبات در مناطق دورتری نسبت به تاسیس مهمی مانند سدها ته نشین گردند. به منظور بررسی اثر مانع بر روی کنترل جریان غلیظ، آزمایشات در یک فلوم آزمایشگاهی انجام پذیرفت. در این تحقیق جریان غلیظ به کمک رسوبات با d50، 7/29 میکرومتر تهیه و شرایط جریان عبوری از مانع در دبی‌ها و شیب‌های مختلف بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهد با وجود اینکه اثر مانع در جریان زیر بحرانی بیشتر از جریان فوق بحرانی است لیکن وجود. مانع می‌تواند تأثیر نسبتاً قابل ملاحظه‌ای بر روی دبی رسوبی عبوری از مانع حتی در جریان‌های فوق بحرانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation on controlling of sedimentary density current using constructing obstacle

نویسندگان [English]

  • Seyed Amin Asghari Pari 1
  • Seyed Mahmood Kashefi Pour 2
  • Mehdi Ghomeshi 2
1 Ph.D. Graduated, Department of Water Structure, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
2 Professor, Department of Water Structures, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Density currents are the main cause for sediment transport in dams reservoirs and seas deltas. One of the problem solution is to reduce or eliminate the effect of them using completely block the density current and as a result the sediment settle far away from the dam in strolling of density current, some experiment were carried out on a flume in water Sciences Engineering Laboratory, Shahid Chamran University of Ahwaz. In this research density current were provided using sediments with d50 of 28.9 µm and passing flow from obstacle was investigated under different bed slopes and discharges. The obtained results show that the effect of obstacle for sub-critical flow is more than supercritical flow. However it was found that even for supercritical flow obstacles are considerably effective on preventing of density current flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density current
  • Sediment transport
  • dam reservoirs
  • seas deltas