کاربرد روش SWOT در تحلیل نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتهای طرح ترویجی مصرف بهینه آب کشاورزی مطالعه (موردی: استان مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری آموزش محیط‌زیست دانشگاه پیام نور تهران جنوب و مدرس دانشگاه پیام نور اراک، ایران.

2 دانشیار گروه محیطزیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادگروه آموزش محیطزیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

کشورایراندرناحیهخشکو نیمهخشکجهانقرارگرفتهاست.یکی ازمسائلاساسیدراین منطقه،کمبودآباست. بیش از 94 درصد از منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. این در حالی است که بازده کل آبیاری در کشور بین 33 تا 37 درصد است.بنابرایناستفادهکاراو مدیریتآبکشاورزی،اجتناب‌ناپذیرمی‌باشد. یکی از برنامه‌هایی که برای افزایش راندمان آبیاری  اجرایی شده، طرح مصرف بهینه آب می‌باشد. طی طرح مزبور، میزان آب لازم برای تولید هر واحد محصول، به بهره‌برداران آموزش داده می‌شود.  در این پژوهش، نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها، با روش SWOT بررسی شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری  آن، 57 نفر از مروجین استان مرکزی است. نتایج حاصل از تحقیق استراتژی‌هایی است که به منظور  توسعه طرح مصرف بهینه آب تدوین شده و به‌وسیله ماتریس QSPM اولویت‌بندی شده است. این استراتژی‌های اولویت‌بندی ‌شده به این شرح است:استفاده از اعتبارات بینالمللی برای توسعه آموزش‌های محیط‌زیستی در روستاها، توسعه آموزش‌های رسمی و غیر رسمی در رابطه با  بحران آب و تغییر اقلیم در مناطق، پیامدهای مصرف بی‌رویه آب،  روش آبیاری کوزه‌ای،  توسعه استفاده از رسانه‌های ملی و فن‌آوری ارتباطات،تدوین محتوای آموزشی در رابطه با  بحرانآب، تغییر اقلیم در مناطق و پرورش ارزش‌های فرهنگی، توسعه ارتباط با سازمان‌های ذیربط آموزش مصرف بهینه آب، توسعه حمایت‌های دولتی از روش‌های پر بازده و کم مصرف و ایجاد ساز و کار مشترک بین دهیاری‌ها و جهاد کشاورزی در انجام طرح. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of SWOT Method in Analysis of Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats of Optimal Water Consumption plan in Agriculture Case Study: Markazi Province

نویسندگان [English]

  • Maryam Sheykholeslamy Bourghani 1
  • Mohammad Rezvani 2
  • Seyed Mohammaf Shobeiri 3
1 PhD in the field of environmental education in Payame Noor University,Tehran, Iran and Lecture of Payame Noor University, Arak, Iran.
2 Associate Professor in Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Environmental Education Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Iran is located in arid and semi-arid areas of the world and the major factor in this region is water shortage. The shortage of water in the country has limited food production and agriculture activities. More than 94 percent of the water resource of this country is used in agriculture sector, but the overall efficiency of irrigation in the country is between 33 and 37 percent. Therefore, despite the water crisis in the country and regarding the low turnover in irrigation, efficient use and management of water in agriculture sector is unavoidable. One program that has been implemented by Jihad of agriculture ministry in villages and cities to increase the efficiency of irrigation in agriculture sector is optimal water  consumption plan In this plan,  water demand for producing each  yield unit is taught to beneficiaries to avoid excessive water in irrigation. This study aimed to suggest strategies for the development of this plan in the country. These strategies presented by SWOT method and prioritized by QSPM matrix. Nuga and Asimiea in 2015 used this technic to analyze agriculture sector in Niger. Based on results, the usage of international budget for developing of environmental educations in villages introduced as the most significant strategy, having the highest score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SWOT
  • Optimal water consumption plan
  • Jahad of agriculture ministry
  • beneficiaries taught
1-    Abonoori, A., Mohhamadi, H., Noroozinejad, M., 2012. Estimation of economic value of water in agriculture sector by Heding Method. Agriculture Economi, 5(2), pp.21-32. (In Persian).
                                                                          
2-    Afroozeh, F., Moosavi, S. and Toorkamani, J., 2012, Analysis of water swings and optimizing water consumption in agricultural sector of sistan region: application of fuzzy approach, Journal of Agricultural Economics Research, 3(11), pp.37-59. (In Persian).
 
3-    Arabiyazdi, A., Alizade, A. and Mohamadian, F., 2009. Study on ecological water footprint in agricultural section of Iran, Journal of Water and Soil, 23(4), pp.1-15. (In Persian).
 
4-    Arfaii, M and Zand, A., 2012. Investigating  of  affecting factors on indigenous knowledge in optimum water consumption in agricultural sector, Agricultural Extension and Education Research, 4(3), pp.92-102. (In Persian).
 
5-    Balali, H., Khalilian, S. and Ahmadian, M., 2011, Check  of pricing role  of water in agriculture sector on the balance of groundwater resources, Journal of Agricultural Economics and Development, 24(2), pp.185-194. (In Persian).
 
6-     Devkota, K.P., Lamers, J.A., Manschadi, A.M. and Devkota, M., 2015. Comparative advantages of conservation agriculture basedrice–wheat rotation systems under water and salt dynamics typicalfor the irrigated arid drylands in Central Asia, European Journal of Agronomy, 62, pp.98–109.
 
7-    Deyvid, F., 2008. Sterategic management, Office of Cultural Researchs. (In Persian).
 
8-    Fourozani, M, Karami, A. and Zarei Dastgerdi, Z., 2012. Water management knowledge between wheat producers in Marvdasht city-Fars province, Agriculture Education Administration Research, 21, pp.34-45. (In Persian).
 
9-    Garnevska, E., Edwards, J.R. and Vaughan, D.R., 2006.  SWOT analysis of the horticultural farms in the plovdivregion of Bulgaria. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 12, pp.353-361.                                                                                                                                                                               
 
10- Soto Herrera, A., 2014. A SWOT analysis on conservation agriculture in Njombe, Tanzania (Master's thesis, Norwegian University of Life Sciences, Ås).
 
11- Isna, 2017. SWOT in agriculture sector-cultivation/The position of national document for the development of agriculture and national resources of the fourth plan/1, study of strength, opportunity, weakness, Threats in cultivation sector, access of www.isna.ir, (In Persian).
 
12-  Kauffman, R., 2002. Strategic planning in education, McGraw-Hill Publication.
 
13- Mohamadi, Y, Shabanali Fami, Y. and Asadi, A., 2010.   Detection and analyzes of problem of agriculture water management in Zarindasht in Fars Province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. (In Persian).
 
14- Mohammad, J.I. and Yazdanian, N., 2014. The analysis of water crisis conjecture in Iran and the exigent measures for its management, Trende, 21(65-66), pp.117-144. (In Persian).
 
15-  Nuga, B.O. and Asimea, A.O., 2015. SWOT analysis of the Nigerian agricultural sector. Journal of Agriculture and Veterinary Scienc, 4, pp.51-53.
 
16- Omrani, G.A., Karbasi, A., Arjmandi, R. and Habibpour, A., 2010. Compilation of optimal strategies of urban waste management system by using SWOT and QSPM; Case Study of city of Sari. Urban Management, 26, pp.62-41. (In Persian).
 
17-  Panahi, F, 2013. Analysis of affecting factors on water resource optimum management in Iranian agriculture system, Agricultural Extension and Education Research, 5(1), pp.101-117. (In Persian).
 
18- Piggin, C., 2003. Working group SWOT analysis on agricultural development in East Timor, Australia. Project Manager in ACIAR Proceedings, 113, pp.159- 162.
 
19-  Sarabi, M. and Shamshiri, M., 2013. Tourism situation study in Shiraz-Iran towards sustainable development using the SWOT technique. Geography and Environmental Planning, 24(1), pp.69-8. (In Persian).
 
20- Shahidi, A., Morovatneshan, A., 2017. Analysis of the state of water crisis in the country and its management requirements, Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 6(10), pp.717-722. (In Persian).
 
21-  Shobeiri, S.M., Meibodi, H. and Saradypour, A., 2012. Study of development of strategies for environmental education in urban management with SWOT model, Researches of Urban Ecology, 3(6), pp.51-65. (In Persian)
 
 
22-  Thompson, Jr. and Strickland, A.J., 2003. Strategic management: concepts and cases. McGraw-Hill/ Irwin.
 
24- Tingey-Holyoak, J.L., 2014. Water sharing risk in agriculture: Perceptions of farm dam management accountability in Australia. Agricultural Water Management, 145, pp.123-133.
 25-Yazdanpanah, M., Hayati, D. and Zamani, G.H., 2012. Application of cultural theory in analysis of attitude and activities toward water resource conservation: The case of Jehad-e Keshavarzi staffs in Bushehr province. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 7(2), pp.1-19. (In Persian).
 26- Zare, Sh. and Hayati, D., 2016. A successful experience of participatory irrigation management (case study: irrigation and agricultural joint-stock company of Mojen-Shahrood). Water and Sustainable Development, 1(3), pp. 83-88. (In Persian).