دوره و شماره: دوره 41، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-224 
بررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر

صفحه 197-210

10.22055/jise.2018.13615

پرستو پارسامهر؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمد جواد نصر اصفهانی؛ اکرم عباسپور