تأثیر مدیریت های مختلف آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر بهره وری آب آبیاری، عملکرد و اجزای عملکرد نیشکر رقم CP69-1062

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 دانشیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست ، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست ، دانشگاه شهیدچمران اهواز .

4 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست ، دانشگاه شهیدچمران اهواز.

5 مدیریت به‌نژادی و بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی.

چکیده

محدودیت منابع آب در دسترس در سال‌های اخیر سبب توجه به استفاده از روش‌های نوین آبیاری برای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی شده است. به همین منظور برای بررسی اثر مدیریت­های مختلف آبیاری قطره­ای زیرسطحی بر عملکرد و اجزای عملکرد نیشکر و تعیین بهره­وری آب آبیاری، پژوهشی با سه تیمار عمق قرارگیری لوله­های آبیاری (D1 : 15 سانتی­متری ،D2 : 25 سانتی­متری و D3 : 35 سانتی­متر) و دو فاصله قرارگیری قطره­چکان (L1: 30 سانتی­متر و L2: 50 سانتی­متر) در چهار تکرار،  به­صورت کرت­های نواری خرد شده در قالب بلوک­های کاملا تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی شماره یک موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان انجام گرفت. نتایج نشان داد از نظر عملکرد زیست­توده و بهره­وری آب آبیاری نیشکر رقم CP69-1062 تیمار D2L1  نسبت به سایر تیمارها دارای برتری بود. بیشترین عملکرد زیست­توده و بیشترین بهره­وری آب آبیاری در تولید زیست­­توده نیشکر برای تیمار D2L1 حاصل شد که این مقادیر به ترتیب برابر 73/142 تن در هکتار و 8/6 کیلوگرم بر مترمکعب بود. از نظر عملکرد کیفی و عملکرد شکر تولیدی و بهره­وری آب آبیاری در تولید شکر بین تیمارهای این تحقیق در سطح پنج درصد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.با توجه به نتایج این پژوهشاستفادهازعمق 25 سانتی­متر و فاصله قطره­چکان 30 سانتی­متر در روش آبیاری قطره­ای زیرسطحینیشکر در جنوب خوزستان مناسب به نظر می­رسد، لیکن انجام تحقیقات بیشتر برای بررسی اثر دو فاکتور عمق و فاصله قطره‌چکان برای سایر ارقام و در شرایط متفاوت پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Management of Sub-surface Irrigation on Water Productivity, Yield and Yield Component of Sugarcane (Var. CP69-1062)

نویسندگان [English]

 • Elham Zanganeh Yusef Abadi 1
 • Abd Alrahim Hooshmand 2
 • Abd Ali Naseri 3
 • Saeed Boroomand-Nasab 4
 • Masoud Parvizi 5
1 Ph.D. student of irrigation and drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Associate Professor of Irrigation and Drainage Department, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Professors of Irrigation and Drainage Department, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
4 Professors of Irrigation and Drainage Department, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz.
5 Director of Breeding and Biotechnology Department, Sugarcane and Byproducts Research and Training Institute of Khuzestan.
چکیده [English]

Sugarcane (Saccharum officinarum)is a perennial plant from graminea family that has high commercial and nutrient values for producing sugar (Abdollahi, 2009). In addition, special attention has been given to sugarcane cultivation in Iran because of its many applications in food, medicine and chemical industries. In this line, a large number of areas in Khuzestan (about 100,000 ha) is under cultivation of this plant (Abbasi & Sheini, 2017). Due to having a long duration especially in the hot season as well as high evaporation and evapotranspiration, it is classified as a high water requiring plant (Singh et al., 2018, Bhingardeve et al., 2017). For this reason, it is cultivated in areas with high amounts of rainfall (Abbasi & Sheini, 2017). Since furrow irrigation is used to supply water requirement of sugarcane, it leads to a decrease of irrigation efficiency. The sub-surface drip irrigation system, as a system set up under the soil, plays a better role in controlling salinity and deep percolation compared to drip irrigation. This method saves water by applying water in the root zone and decreasing deep percolation. So, it increases irrigation water productivity (Camp, 1998; Lamm & Trooien, 2003; Lamm & Camp, 2007). Due to scarcity of water resources in Iran, it is necessary to evaluate the effect of sub-surface irrigation system on sugarcane. Therefore, the objectives of this study were to achieve yield and yield component variation under different dripper spacings and depths in the sub-surface drip irrigation system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dripper spacing
 • dripper depth
 • quantitative and qualitative yield of sugarcane
1-    Abbasi, F. and Sheini Dashtegol, A., 2017. Evaluating and Improving the Sugarcane Furrow Irrigation Management in Khuzestan. Water and Soil Science, 26(2,4), pp.109-121.‎ (In Persian)
 
2-    Abdollahi, L., 2009. A revision of sugarcane fertilizer irrigation management and integration of domestic and foreign experience and using plant models predict. Shekarshekan Magazine. (In Persian)
 
3-    Andrade Junior, A.S.D., Bastos, E.A., Ribeiro, V.Q., Athayde Sobrinho, C. and da Silva, P.H., 2017. Stalk yield of sugarcane cultivars under different water regimes by subsurface drip irrigation. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental21(3), pp.169-174.
 
 
4-    Allen, R.G., Pereira, L.S. Raes, D. and Smith, M., 1998. Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. Irrigation and Drainage Paper 56, Food and Agriculture Organization of the United Nation, Rome, 300 P.
 
5-    Bhingardeve S.D., Pawar, D.D., Dinger, S.K. and Hasure R.R, 2017. Water Productivity in Sugarcane under Subsurface Drip Irrigation. International Journal of Agriculture Sciences, 9(29), pp.-4377-4381.
 
6-    Camp, C.R., 1998. Subsurface drip irrigation: a review. Transactions of the ASAE41(5), p.1353.
 
7-    Célia de Matos Pires, R., Barbosa, E.A.A., Arruda, F.B., Sakai, E. and Araujo da Silva, T.J., 2014. Effects of subsurface drip irrigation and different planting arrangements on the yields and technological quality of sugarcane. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 140(9), p.A5014001.
 
8-    Costa, C.T.S., Saad, J.C.C. and Junior, S., 2016. Growth and productivity of sugarcane varieties under irrigation levels.Caatinga29(4), pp.945-955.
 
9-    Cunha, F.N., Silva, N.F.D., Sousa, A.E., Teixeira, M.B., Soares, F.A. and Vidal, V.M., 2016. Yield of sugarcane submitted to nitrogen fertilization and water depths by subsurface drip irrigation. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental20(9), pp.841-846.
 
10- Degefa, A., Bosie, M., Mequanint, Y., Yesuf, E. and Teshome, Z., 2016. Determination of Crop Water Requirements of Sugarcane and Soybean Intercropping at Metahara Sugar Estate. Advances in Crop Science and Technology, 4(5):10-13.
 
11-          Dos Santos, L.N., Matsura, E.E., Gonçalves, I.Z., Barbosa, E.A., Nazário, A.A., Tuta, N.F., Elaiuy, M.C., Feitosa, D.R. and de Sousa, A.C., 2016. Water Storage in the soil profile under subsurface drip irrigation: Evaluating two installation depths of emitters and two water qualities. Agricultural Water Management170, pp.91-98.
 
12- Golabi, M., 2009. Mathematical modeling of sugarcane response to use of saline irrigation water and application in SALTMED model in order to irrigation water management for sugarcane in semiarid areas. Phd thesis of irrigation and drainage. Faculty of Water Science Engineering Irrigation and Drainage Department. Shahid Chamran University of Ahvaz. (In Persian)
 
 
13- Khodabande, N., 1987. Industrial Plants Cultivation. Sepehr Publishing Center.454 p. (In Persian)
 
 
14- Lamm, F.R. and Trooien, T.P., 2003. Subsurface drip irrigation for corn production: a review of 10 years of research in Kansas. Irrigation Science22(3-4), pp.195-200.
 
15- Lamm, F.R. and Camp, C.R., 2007. Subsurface drip irrigation. In Developments in Agricultural Engineering (13), pp. 473-551. Elsevier.
 
16- Leandro, J.E.V., 2014. Effects of subsurface drip irrigation flow rates and emitter spacing on sugarcane water uptake and production in Florida alfisols. Thesis.University of Florida.98p.
 
 
17-          Shokri, S., Hooshman, A. and Ghorbani, m., 2017. The Estimation Evaporation Pan Coefficient for Reference Evapotranspiration in Ahvaz. Journal of Irrigation Sciences and Engineering.40(1): pp.1-12. (In Persian)
 
18- Singh, I., Verma, R.R. and Srivastava, T.K., 2018. Growth, Yield, Irrigation Water Use Efficiency, Juice Quality and Economics of Sugarcane in Pusa Hydrogel Application Under Different Irrigation Scheduling. Sugar Technology20(1), pp.29-35.
 
19- Sheynidashtgol, A., Naseri, A., Boroomandnasab, S. and Kashkouli, H., 2012. Water used Optimized Management in Southern Ahwaz Sugarcane Field. Journal of Irrigation Sciences and Engineering, 35(4),pp.21-31 (In Persian).
دوره 44، شماره 1
فروردین 1400
صفحه 1-15
 • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1396
 • تاریخ بازنگری: 14 شهریور 1397
 • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1397
 • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1400