دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-154 

مقاله پژوهشی

تأثیر مدیریت های مختلف آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر بهره وری آب آبیاری، عملکرد و اجزای عملکرد نیشکر رقم CP69-1062

صفحه 1-15

10.22055/jise.2018.25258.1747

الهام زنگنه یوسف آبادی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومند نسب؛ مسعود پرویزی


بررسی و انتخاب شاخص های ارزیابی مدیریت پایدار آب در حوضه‌ های آبریز

صفحه 141-154

10.22055/jise.2019.29535.1852

مهسا رحمانی؛ کامران داوری؛ لیلی ابوالحسنی؛ مژگان ثابت تیموری؛ مجتبی شفیعی