بررسی تأثیر آبیاری با زه آب بر عملکرد کینوا در شرایط آب و هوایی اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز .

2 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز.

4 استادیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزان، اهواز، ایران.

چکیده

 کینوا گیاهی باارزش غذایی مطلوب و پتانسیل رشد و تولید در شرایط نامساعد محیطی می­باشد که در برابر شوری تحمل بالایی دارد. استفاده مجدد از زه­آب کشاورزی یک روش طبیعی و مهم در مدیریت زه­آب می‌باشد که موجب افزایش درآمد کشاورزان، تولید پایدار و امنیت غذایی خواهد شد؛ بنابراین  این مطالعه با هدف بررسی اثر آبیاری با زه­آب بر عملکرد گیاه کینوا در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج سطح شوریS1، S2، S3، S4 و S5 (به­ترتیب با شوری دو، ده، 20، 30 و 40 دسی­زیمنس بر متر) و سه تکرار در لایسیمتر­هایی به قطر و ارتفاع 6/0 و 8/0 متر در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید. نتایج نشان داد که در سطح احتمال یک در­صد اثر شوری بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه و وزن هزار دانه معنی‌دار بود. افزایش شوری از دو به 40 دسی زیمنس بر متر به­ترتیب عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه و وزن هزار دانه را به­میزان 8/62، 96/37، 95/37، 55/21 و 20 درصد کاهش داد. بیشترین عملکرد دانه  46/2 تن در هکتار در شوری S1 (شوری دو دسی­زیمنس بر متر) ، کمترین مقدار آن 914/0 تن در هکتار در شوری S5 (شوری 40 دسی­زیمنس بر متر) و در شوری های S2، S3 و S4 به­ترتیب مقادیر 08/2، 77/1 و 39/1 تن در هکتار به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Irrigation with Drainage Water on Quinoa Performance in Ahvaz Weather Conditions

نویسندگان [English]

  • Saeed Zandi 1
  • Amir Soltani Mohammadi 2
  • Mona Golabi 3
  • Seyed Bahram Andarzian 4
1 1- M.Sc. Student of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Enviromental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor Faculty of Water and Enviromental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor of Irrigation and Drainage Department, Faculty of Water and Enviromental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Research Center, Agricultural Research and Education Center of Khuzestan, Agricultural Research and Training Organization, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Salinity stress has significantly reduced world crop growth and production, especially in arid and semi-arid regions (Bahadorkhah and kazemeini, 2014). Drought and salinity reduce crop productivity, especially in arid and semi-arid regions. Therefore, finding a crop which produces yield under these adverse conditions is very important (Razzaghi et al, 2011). Quinoa is a new plant with a high nutritional value that has led the World Food Organization (FAO) to call it vegetarian caviar (Seifati et al, 2015). Quinoa is a species of passionate herb (Adolf et al, 2013), and most Quinoa cultivars have the ability to grow in salinity with a concentration of 40 dS / m and even more. This amount of salinity is too high for most crops (Jacobsen et al, 2003, Hariadi et al, 2010).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quinoa
  • salinity of irrigation water
  • salinity of drainage water
  • Salinity stress