بررسی تأثیر آبیاری با زه آب بر عملکرد کینوا در شرایط آب و هوایی اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز .

2 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز.

4 استادیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزان، اهواز، ایران.

چکیده

 کینوا گیاهی باارزش غذایی مطلوب و پتانسیل رشد و تولید در شرایط نامساعد محیطی می­باشد که در برابر شوری تحمل بالایی دارد. استفاده مجدد از زه­آب کشاورزی یک روش طبیعی و مهم در مدیریت زه­آب می‌باشد که موجب افزایش درآمد کشاورزان، تولید پایدار و امنیت غذایی خواهد شد؛ بنابراین  این مطالعه با هدف بررسی اثر آبیاری با زه­آب بر عملکرد گیاه کینوا در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج سطح شوریS1، S2، S3، S4 و S5 (به­ترتیب با شوری دو، ده، 20، 30 و 40 دسی­زیمنس بر متر) و سه تکرار در لایسیمتر­هایی به قطر و ارتفاع 6/0 و 8/0 متر در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید. نتایج نشان داد که در سطح احتمال یک در­صد اثر شوری بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه و وزن هزار دانه معنی‌دار بود. افزایش شوری از دو به 40 دسی زیمنس بر متر به­ترتیب عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه و وزن هزار دانه را به­میزان 8/62، 96/37، 95/37، 55/21 و 20 درصد کاهش داد. بیشترین عملکرد دانه  46/2 تن در هکتار در شوری S1 (شوری دو دسی­زیمنس بر متر) ، کمترین مقدار آن 914/0 تن در هکتار در شوری S5 (شوری 40 دسی­زیمنس بر متر) و در شوری های S2، S3 و S4 به­ترتیب مقادیر 08/2، 77/1 و 39/1 تن در هکتار به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Irrigation with Drainage Water on Quinoa Performance in Ahvaz Weather Conditions

نویسندگان [English]

  • Saeed Zandi 1
  • Amir Soltani Mohammadi 2
  • Mona Golabi 3
  • Seyed Bahram Andarzian 4
1 1- M.Sc. Student of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Enviromental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor Faculty of Water and Enviromental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor of Irrigation and Drainage Department, Faculty of Water and Enviromental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Research Center, Agricultural Research and Education Center of Khuzestan, Agricultural Research and Training Organization, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Salinity stress has significantly reduced world crop growth and production, especially in arid and semi-arid regions (Bahadorkhah and kazemeini, 2014). Drought and salinity reduce crop productivity, especially in arid and semi-arid regions. Therefore, finding a crop which produces yield under these adverse conditions is very important (Razzaghi et al, 2011). Quinoa is a new plant with a high nutritional value that has led the World Food Organization (FAO) to call it vegetarian caviar (Seifati et al, 2015). Quinoa is a species of passionate herb (Adolf et al, 2013), and most Quinoa cultivars have the ability to grow in salinity with a concentration of 40 dS / m and even more. This amount of salinity is too high for most crops (Jacobsen et al, 2003, Hariadi et al, 2010).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quinoa
  • salinity of irrigation water
  • salinity of drainage water
  • salinity stress
1-    Adolf, V.I., Jacobsen, S.E. and Shabala, S., 2013. Salt tolerance mechanisms in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)Environmental and Experimental Botany. 92, pp.43-54.
 
2-    Algosaibi, A.M., El-Garawany, M.M., Badran, A.E. and Almadini, A.M., 2015. Effect of irrigation water salinity on the growth of Quinoa plant seedlings. Journal of Agricultural Science7(8), p.p.205-214.
 
3-    Ayers, R.S. and Westcot, D.W., 1985. Water qualify for agriculture. Food and Agriculture Organization (FAO).
 
4-    Bahadorkhah, F. and  Kazemeini, S.A., 2014. Effect of salinity and sowing method on yield, yield component and oil content of two cultivars of spring safflower (Carthamus tinctorius L.). Iranian Journal of Field Crops Research. 12(2). pp.264-272. (In Persian).
 
5-    Brakez, M., Brik, K.E., Daoud, S. and Harrouni, M.C., 2013. Performance of chenopodium quinoa under salt stress. Developments in Soil Salinity Assessment and Reclamation.10(32), pp. 463-478.
 
6-    Golabi , M., Abaji, M. and Naseri, A.,  2013. Feasibility of utilizing drain water of irrigation and drainage networks of operation company of Karkheh and Shavoor by using SALTMED model. Iranian Water Researches Journal. 7(12). 111-119. (In Persian).
 
7-    Hariadi, Y., Marandon, K., Tian, Y., Jacobsen S.E.  and Shabala, S., 2010. Ionic and osmotic relations in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) plants grown at various salinity levels. Journal of Experimental Botany. 62(1), pp.185-193.
 
8-    Jacobsen, S.E., Mujica, A. and  Jensen, C., 2003. The resistance of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) to adverse abiotic factors.  Food Reviews International. 19(1-2), pp. 99-109.
 
9-    Jamali, S., Sharifian, H., Hezarjaribi, A. and Sepahvand, N.A.,  2016. The effect of different levels of salinity on germination and growth indices of two cultivars of Quinoa. Journal of Soil and Water Resources Conservation. 6(1), pp. 87-98. (In Persian).
 
10- Khan, M.G., Silberbush, M. and Lips, S.H., 1994. Physiological studies on salinity and nitrogen interaction in alfalfa. II. Photosynthesis and transpiration. Journal of Plant Nutrition, 17(4), pp.669-682.
 
11- Koyro, H.W. and Eisa, S.S., 2008. Effect of salinity on composition, viability and germination of seeds of Chenopodium quinoa Willd. Plant and Soil, 302(1-2), pp.79-90.
 
12- Long, N.V., 2016. Effect of salinity stress on growth and yield of quinoa. Vietnam Journal of Agricultural Sciences. 14(3). pp.321-327.
 
13- Mamedi, A., Tavakkol afshari, R., Sepahvan, N.A. and Oweysi, M.,  2015. Evaluation of various temperatures on Quinoa plant seeds under salinity stress. Iranian Journal of Field Crop Science. 46(4),  pp.583-589. (In Persian).
 
14- Panuccio, M., Jacobsen, S. E., Akhtar, S.S.  and Muscolo, A., 2014. Effect of saline water on seed germination and early seedling growth of the halophyte quinoa. AOB plants. 6. Pp.1-18.
 
15- Pulvento, C., Riccardi, M., Lavini, A., Iafelice, G., Marconi, E. and  d’Andria, R., 2012. Yield and quality characteristics of quinoa grown in open field under different saline and non-saline irrigation regimes. Journal of Agronomy and Crop Science. 198(4), pp. 254-263.
 
 
16- Razzaghi, F., Ahmadi,S.H., Adolf, V.I., Jensen,C., Jacobsen, S.E and Andersen, M., 2011. Water relations and transpiration of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) under salinity and soil drying.Journal of agronomy and crop science. 197(5), pp.348-360.
 
17- Razzaghi, F., Ahmadi, S. H., Jacobsen, S. E., Jensen, C.R. and Andersen, M.N., 2012. Effects of salinity and soil–drying on radiation use efficiency, water productivity and yield of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal of Agronomy and Crop Science. 198(3), pp.173-184.
 
18- Saeedinia, M., 2015. Investigation of saline water irrigation effects on maize yield using CWSI and simulation with aquaCrop model under climate change conditions (Case study: Ahvaz Region).ph.D thesis, Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran Univercity of Ahvaz. (In Persian).
 
19- Seifati, S.E., Ramezanpour, S.S., Soltanloo, H., Salehi, M. and Sepahvand, N.A.,  2015. Study on some morphophenological traits related to yield and early maturity in quinoa cultivars (Chenopodium quinoa, Wild.). Scientific Journal Management System. 8. pp.153-169.(In Persian).
 
20- Shannon, M.C., 1984. Breeding, selection, and the genetics of salt tolerance. FAO .
 
21- Talebnejad, R. and Sepaskhah, A.R.,  2015. Effect of different saline groundwater depths and irrigation water salinities on yield and water use of quinoa in lysimeter. Agricultural Water Management. 148. pp.177-188.
 
22- Tavoosi, M. and Sepahvand, N.A., 2014. The effect of different sowing date on yield, and phonological and morphological characteridtics of different genitypes of Quinoa, a new plant, in Khuzestan. In 1st Iternational & 13th Iranian Genetics Congress. Shahid Beheshti Univercity of Tehran, Tehran,Iran. (In Persian).