دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، پاییز 1399 
2. مقایسه فرایندهای مختلف پهنه بندی تبخیرتعرق مرجع در ایران

صفحه 17-31

10.22055/jise.2017.20116.1439

الهام نادریان فر؛ معصومه دلبری؛ پیمان افراسیاب؛ پریسا کهخامقدم


6. بررسی کیفی و شبیه سازی با مدلQual2k در رودخانه دز

صفحه 71-85

10.22055/jise.2018.25434.1752

سمانه عبدویس؛ حسین صدقی؛ هوشنگ حسونی زاده؛ حسین بابازاده


11. اثر کم‌آبیاری بر تغییرات زمانی نفوذپذیری خاک در آبیاری جویچه‌ای

صفحه 149-162

10.22055/jise.2019.26417.1777

حامد ابراهیمیان؛ ابراهیم وطن خواه؛ سعید خدمتی؛ بابک دیالمه


12. اثر کاربرد اسید هومیک و کود فسفر بر تولید ماده خشک و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر

صفحه 163-177

10.22055/jise.2019.29090.1837

حمیدرضا بهروان؛ رضا خراسانی؛ امیر فتوت؛ عبدالامیر معزی؛ مهدی تقوی