دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، مهر 1399 
مقایسه فرایندهای مختلف پهنه بندی تبخیرتعرق مرجع در ایران

صفحه 17-31

10.22055/jise.2017.20116.1439

الهام نادریان فر؛ معصومه دلبری؛ پیمان افراسیاب؛ پریسا کهخامقدم


بررسی کیفی و شبیه سازی با مدلQual2k در رودخانه دز

صفحه 71-85

10.22055/jise.2018.25434.1752

سمانه عبدویس؛ حسین صدقی؛ هوشنگ حسونی زاده؛ حسین بابازاده