دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-230 
ارزیابی مدل شبکه بیزین در برآورد تبخیر از تشت

صفحه 93-106

10.22055/jise.2018.22434.1608

مجید جعفری؛ یعقوب دین پژوه؛ اسماعیل اسدی؛ صابره دربندی


ارایه مدل تحلیلی و تجربی تعیین روابط رژیم در رودخانه‌های آبرفتی

صفحه 155-170

10.22055/jise.2018.23340.1658

مهسا محمودی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر زمان تحکیم بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده

صفحه 171-186

10.22055/jise.2018.25421.1753

زهرا طاهری؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ سعید رضا خداشناس