تاثیر ورتکس ناشی از موانع بر ابعاد ناحیه جداشدگی جریان در ابتدای آبگیر جانبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی/ دانشکده مهندسی علوم آب / دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه سازه های آبی/ دانشکده مهندسی علوم آب/ دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جریان ورودی به آبگیر دارای مومنتم بسیار زیادی در جهت کانال اصلی می باشد و به همین دلیل درون آبگیر جدایی جریان اتفاق می افتد. جریان ورودی به آبگیر دارای مومنتم بسیار زیادی در جهت کانال اصلی می باشد و به همین دلیل درون آبگیر جدایی جریان اتفاق می افتد. در این تحقیق، با بکار گیری موانع در دو حالت چیدمان موازی و زیگزاگی و در شرایط وجود ورتکس و کاهش ورتکس ناشی از موانع در مسیر جریان، سعی در بررسی میزان تاثیر ورتکس بر ابعاد ناحیه جداشدگی ابتدای آبگیر شده است. با توجه به مشاهدات آزمایشگاهی می توان بیان نمود که قرارگیری موانع بصورت زیگزاگی در مسیر جریان، سبب کاهش ابعاد ناحیه جداشدگی نسبت به حالت بدون موانع می شود. با کاهش تأثیر ورتکس در حالت زیگزاگی موانع، ابعاد ناحیه جداشدگی در مقایسه با حالت های با وجود ورتکس و شاهد کاهش می یابد. در صورت قرارگیری موانع بصورت موازی و کاهش ورتکس، شاهد کاهش طول ناحیه جداشدگی و افزایش عرض آن نسبت به حالت های بدون موانع و با وجود ورتکس می باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Vortex Shedding due Obstacles on the Dimension of Flow Separation Zone at the Lateral Intakes entrance

نویسندگان [English]

 • Fayez Ferdospanah 1
 • Mehdi Ghomeshi 2
1 Master candidate of hydraulics structures/ Faculty of Water Science engineering/ Shahid Chamran university of Ahwaz
2 Professor of Hydraulics Structures Department, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The flow to the intake has a lot of momentum in the direction of the main channel and because of the intake flow separation occurs. In this research had been performed using obstacles was installed to the two inline and staggered and in two modes with vortex impact caused by the obstacles and the vortex was being reduced and were evaluate the impact of the vortex shedding on the dimension of flow separation zone. According to experimental observations it can be concluded that the placement of obstacles in the form of a staggered formation in the flow path reduces the dimensions of the separation zone in comparison without obstacles. By reducing the impact of vortex caused by obstacles in the staggered formation case, the separation zone dimensions reduced compared with vortex and control modes. In the placement of obstacles in inline case and reduce the impact of vortex, Reducing the separation zone length and increasing its width in case there are no obstacles and vortex occurs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intake
 • Separation
 • Sediment
 • Cubic Obstacles
 • Vortex

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
 • تاریخ دریافت: 09 خرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 24 تیر 1396
 • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 23 اردیبهشت 1398