دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-141