مدل سازی عددی رسوب‌شویی (فلاشینگ) در سدها (مطالعه موردی سد سفید‌رود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عمران مدیرت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش.

2 استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زنجان.

چکیده

در این تحقیق عملیات رسوب‌شویی مخزن سد سفیدرود با استفاده از مدل عددی  Flow 3D با دو مدل آشفتگی RNG ‌و LES شبیه‌سازی شده و با نتایج مطالعه­ های موردی انجام گرفته روی مخزن سد سفید‌رود در سال 1383صحتسنجی شده است. به منظور شبیه‌سازی، محدوده‌ای از مخزن به طول تقریبی 700 متر و همچنین دیواره سد در قالب دو مش بلاک  (Mesh block)یک و دو مش‌بندی گردید. مش بلاک یک شامل دیواره سد و همچنین محدوده نزدیک به دیواره سد و همچنین دریچههای تحتانی در نظر گرفته شد. در این محدوده به خاطر وجود تغییرات گرادیان سرعت جریان، تعداد سلول‌ها بیشتر در نظر گرفته شده تا محاسبه‌ها دقت بیشتری داشته باشند. دیواره سد از جنس  Solidدر نظر گرفته شد که غیر قابل تغییر میباشد ولی هندسه بستر مخزن، رسوبیSediment  تعریف گردید زیرا با حرکت جریان تغییر می‌کند.‌ نتایج نشان میدهد که در نزدیکی تخلیه کنندههای تحتانی سد مقدار حداکثر رسوب‌شویی تا بستر مخزن بهصورت مخروطی شکل انجام می‌شود. مقادیر بالای ضریب تبیین R2=0/832و مقادیر پایین درصد خطای پیش‌بینی مدل عددی و درصد مربعات خطا، RMSE=0/57 و MAE=0/454 بیان­گر نتایج قابل قبول مدل  Flow 3D با شبیه‌ساز LES در مدل­سازی فلاشینگ سد سفید رود می باشد. مقایسه نتایج بیان­گر آن است که مدل آشفتگیLES در برآورد حداکثر عمق آبشستگی عملکرد بهتری نسبت به مدل آشفتگی RNG دارد و نتایج حاصل از آن به نتایج فلاشینگ انجام شده در سال 1383 نزدیک تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Modeling of Sediment Washing (Flushing) in Dams (Case Study: Sefidrood Dam)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Adineh 1
  • Mahmood Shafai Bajestan 2
  • Hesam Ghodousi 3
1 PhD Student in Civil Engineering, Islamic Azad University, Kish International Branch.
2 Professor, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,Iran
3 Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Zanjan.
چکیده [English]

In this research, the sediment washing operation of the Sefidrood Dam reservoir has been simulated using a Numerical Flow 3D model along with two turbulence models, RNG and LES. The results of case studies performed on the Sefidrood Dam reservoir in 2004 have been validated. To simulate, an area of ​​the reservoir with an approximate length of 700 meters and also the dam wall meshed in the form of 2 mesh blocks 1 and 2. Mesh block 1 was considered to include the dam wall, the area close to the dam wall, and the lower Gates. The dam was considered to be a solid type, which is unchangeable. Still, the geometry of the reservoir bed was defined as sediment because it changes with the movement of the flow.
The results show that near the lower dischargers of the dam, the maximum amount of sediment washing up to the reservoir bed is conical. The high values ​​of the explanation coefficient (R2) and the low values ​​of the percentage of predictive error of the numerical model indicate the acceptable results of the Flow 3D model with the LES simulator in the flushing modeling of Sefidrood Dam. A comparison of the results suggests that the LES turbulence model has a better performance in estimating the maximum scour depth than the RNG turbulence model, and the results are closer to the flushing results performed in 2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sediment Washing
  • Dam Reservoirs
  • 3D Software
  • Abdipor, A. and Ahmadi, H., 2016. Investigation and Evaluation of The Effects of Jet on The Pressure Flushing in Hydropower Reservoirs. Journal of Dam and Hydroelectric Powerplant2(7), pp.35-45. Dor: 1001.1.23225882.1394.2.7.1.0.

 

 

2-Agazamani, M., 2013. Sediment washing management of dam reservoirs with GIS and Flow 3D software, Master thesis, Azad University Central Tehran Branch, Iran. 127P. (In Persian).

 

3- Atkinson, E.(1996). The feasibility of flushing sediment from Reservoir. Report OD 137,Nov

 

 

4- Brandt, S.A., 2000. A review of reservoir desiltation. International Journal of Sediment Research15(3), pp.321-342.

 

5- Chang, F.J., Chen, L. and Chang, L.C., 2005. Optimizing the reservoir operating rule curves by genetic algorithms. Hydrological Processes: An International Journal19(11), pp.2277-2289.

 

 

6- Fan, J. and Morris, G.L., 1992. Reservoir sedimentation. I: Delta and density current deposits. Journal of Hydraulic Engineering118(3), pp.354-369. Doi: 10.1061/(ASCE)0733-9429(1992)118:3(354)

 

7- Flow Science, Inc., FLOW-3D User Manual Version 9.3

 

8- Jin, L., 1992. Local Scour Upstream of a Bottom Sluice Gate in Reservoirs, Sediment Management, Proceedings of the 5th International Symposium on River Sedimentation, Karlsruhe, University of Karlsruhe, Institute of Hydraulic Structures and Agricultural Engineering, 2, pp.791-798.

 

9- Olsen, N.R., 1999. Two-dimensional numerical modelling of flushing processes in water reservoirs. Journal of Hydraulic Research37(1), pp.3-16.

 

10- Rashidzadeh Davan, A. and Ghadampour, Z., 2017, Study of scour changes in free valve flushing, 16th Iranian Hydraulic Conference, Ardabil, https://civilica.com/doc/727527

 

11- Sadegzadeh, M. M. and Alami, M. T., 2006. Investigation of the effect of sediment release of reservoir dams on the morphology of downstream river using GSTARS 0.3 model (Case study: Sefidrood river), Seventh International Seminar on River Engineering, Shahid Chamran University, Ahvaz, (In Persian).

 

12- Samadi Brojeni, H., 2002.  Predicting sediment concentrations due to sediment leaching in Dez dam downstream and investigating its environmental effects, Final report of the research project, Research and Standards Office of Khuzestan Water and Electricity Organization, (In Persian).

 

13-Shafai Bajestan, M., 2012. Guide to sedimentation and descaling studies of dam reservoirs, Publication No. 589, (In Persian).

 

14-Shahriari, R and Daryaei, M and Kashefipour, S. M, 2020, Increasing the dimensions of sediment leaching cones in pressurized flushing by placing a T-shaped structure upstream of the orifice, 18th Iranian Hydraulic Conference, Tehran, https://civilica.com / doc / 998897.