بررسی گام‌های زمانی خشک‌سالی و اثر تغییرات کاربری اراضی بر پارامترهای کمی و کیفی آب رودخانه پلاسجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

3 دانشجوی دکتری، مدیریت حوزه های آبخیز، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

چکیده

خشک‌سالی و تغییرات کاربری اراضی ازجمله پدیده‌هایی هستند که می‌توانند بر کاهش کمیت و کیفیت آب‌های سطحی در حوضه‌های آبخیز تأثیرگذار باشند. این پژوهش با هدف بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر پارامترهای کمی و کیفی آب رودخانه پلاسجان صورت گرفت. بدین منظور از آمار بارش و دمای ایستگاه سینوپتیک داران و داده‌های دبی و کیفیت آب حوضه اسکندری واقع در خروجی حوضه طی دوره آماری 20 ساله (2020-2000) استفاده شد. به‌منظور تحلیل خشک‌سالی در منطقه موردمطالعه از شاخص بارش استاندارد و شاخص خشک‌سالی هیدرولوژیک رودخانه در چهار گام زمانی (شش، 12، 24 و 48 ماهه) استفاده گردید. نتایج بررسی تغییرات کاربری اراضی بر پارامترهای کیفی، نشان دهنده این است که در دوره ترسالی بین کاربری کشاورزی و املاح آب هم‌بستگی مثبت و معنی‌دار وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش درصد مساحت کاربری کشاورزی غلظت املاح افزایش می‌یابد. در دوره خشک‌سالی نیز بین کاربری مرتع و غلظت برخی املاح هم‌بستگی معکوس و معنی‌دار و بین کاربری بایر و شهری و برخی پارامترهای کیفی همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود دارد؛ بدین معنی که با کاهش درصد مساحت مرتع و افزایش مساحت کاربری شهری و بایر مقدار املاح آب افزایش پیدا کرده که سبب کاهش کیفیت آب می‌شوند. نتایج کلی نشان داد که افزایش فعالیت‌های انسانی با تغییر کاربری اراضی و نوسانات آب و هوایی از عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت آب رودخانه پلاسجان می‌باشند. بنابراین، اجرای برنامه‌های صحیح مدیریتی در حوضه مورد پژوهش برای کنترل تغییرات کاربری اراضی و مدیریت منابع آبی در مواقع خشک‌سالی مورد نیاز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of drought time steps and effect of land use changes on quantitative and qualitative parameters of Plasjan river water

نویسندگان [English]

 • Narges Bahrami demneh 1
 • Somayeh Soltani-Gerdefaramarzi 2
 • Morteza gheysouri 3
 • Abolfazl Azizian 4
1 M.Sc. Student of Irrigation and Drainage, Department of Water Sciences and Engineering, Collage of Agriculture and Natural Resources, Ardakan University, Ardakan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Water Sciences and Engineering, Collage of Agriculture and Natural Resources, Ardakan University, Ardakan, Iran
3 PhD Student, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Water Sciences and Engineering, Collage of Agriculture and Natural Resources, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

drought is one of the phenomena that can affect the quality and quantity of surface water in basins.therefore , investigating the changes and determining thecontributionofthisphenomenononquantitativeandqualitative parameters can help managerstoimproveandmanagewaterresources.accordingly,thisstudywasconducted with the aimofinvestigatingdroughttimestepsonquantitativeandqualitativeparametersofriverwaterinisfahan province . for this purpose , theprecipitation and temperature data of synoptic stations during the period of 20 years ( 2000 - 2020 ) and water quality and discharge data during theperiodbasinlocatedinthewatershed outlet . for drought analysis in the study area , standardized precipitation index and riverhydrologicaldrought indexwereusedinfourtimesteps(6,12,24and24months).theresultsofthestudyofmeteorologicalandhydrological drought indices suggest that drought severityandcontinuityespeciallyhydrologicaldroughtinrecentyears , and the existence of a 12 - month delay between meteorological and hydrological drought has been . in the study of time steps of drought on quantitative and qualitative parameters of river , it was found that there is a positive and significant correlation between the standard precipitation index and the quality parameters of surface water in 6 months time step . as a result , meteorologicalandhydrologicaldroughtcanaffectthequality and quantity of surface water . in the studyoflandusechangesonqualityparametersduringwetandwetperiods , the results indicate a decrease in the quality of water due to decrease of range land use and increase ofurban land use in drought and increase of agricultural land useinwetyear.indroughtperiod,withdecreaseinland use aree

andshrubandincreaseinlandandbarelands,thesechangescanincreaseerosionsedimentyieldandtransferofchemicalresidues ( fertilizers and pesticides ) to the channels and decrease water quality . theresults showed that increasing human activities , climate fluctuations are thefactorsaffectingthequantity and quality of the river , so it is necessary to implement the correct management programs for controlling land use changes and water resources management in drought situatioss .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Correlation
 • Drought index
 • Land use
 • Lag time

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 10 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 14 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 14 دی 1401