پیش‌آگاهی مخاطره خشکسالی در زابل براساس برونداد مدل‌های اقلیمیCMIP6

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه علوم مهندسی آب دانشگاه بیرجند

3 دانشگاه بیرجند-استادیار گروه علوم و مهندسی آب

چکیده

باتوجه به اهمیت موضوع خشکسالی و اقدام برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از این بلیه طبیعی، در پژوهش حاضر به بررسی شاخص خشکسالی بارش استاندارد شده (SPI) در منطقه جنوب شرقی ایران در شهرستان زابل با استفاده از 4 مدل GCM، BCC-ESM2-MR، CanESM5، MIROC6 و MRI-ESM2-0 ارائه شده در CMIP6 پرداخته شده است. در این پژوهش، از دو سناریو SSP2-4.5 و SSP5-8.5 برای تخمین SPI در دو دوره 2044-2025 و 2084-2065 و برای پیش‌بینی داده‌های هواشناسی از روش ریزمقیاس‌نمایی BCSD استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده در هر دو سناریوی SSP2-4.5 و SSP5-8.5 و در تمامی مدل‌های مورد بررسی، میانگین 20 ساله شاخص SPI، 6 ماهه نشان دهنده بیشترین مقدار منفی است. علاوه‌بر این مقایسه مدل‌ها و سناریوها در این پژوهش نشان می‌دهد که در مدل BCC-ESM2-MR ، میانگین 20 ساله‌ شاخص 6 ماهه SPI و در مدل CanESM5، شاخص 12 و 48 ماهه نسبت به سایر مدل‌ها بیشتر است.همچنین شاخص SPI در مقیاس زمانی 12 و 48 ماهه شدت خشکسالی را در دوره‌های مورد مطالعه بیشتر از مقیاس زمانی 6 ماهه نشان می‌دهد و در مقیاس‌های زمانی مورد مطالعه تقریبا هر دو سناریو بر هم منطبق هستند. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، به طور کلی دوره‌های دارای وضعیت نرمال کاهش یافته و به تعداد دوره‌های دارای وضعیت خشک نسبت به دوره پایه افزوده شده است.همچنین نتایج نشان می‌دهد در بدبینانه‌ترین حالت، تعداد دوره‌های خشک در ایستگاه سینوپتیک زابل 14 دروه خواهد بود و می‌توان برای پیش‌بینی شاخص خشکسالی از مدل CanESM5 استفاده نمود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Drought risk prediction in Zabol based on the output of CMIP6 climate models

نویسندگان [English]

 • Mahdieh Forouzan Mehr 1
 • Mostafa Yaghoobzadeh 3
 • saeide Hoseinabadi 1
1 PhD Student, Water Resources, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Department of science and water engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand
چکیده [English]

Drought is one of the most complex natural hazards.Due to the importance of drought and action to minimize the damage caused by this natural disaster in the present study, the SPI drought index in the southeastern region of Iran in Zabol city has been investigated using 4 GCM models presented in CMIP6. In this study, two scenarios, SSP2-4.5 and SSP5-8.5, have been used to estimate SPI in the two periods of 2044-2025 and 2084-2065, and the BCSD downscale method has been used to predict meteorological data. According to the results obtained in both SSP2-4.5 and SSP5-8.5 scenarios and in all the studied models, the 20-year average of the 6-month SPI index shows the highest negative value. In addition, the comparison of models and scenarios in this study shows that in BCC-ESM2-MR model, the 20-year average of 6-month SPI index and in CanESM5 model, 12 and 48-month index is higher than other models. Also, SPI index in12- and 48-months’ time scale shows the severity of drought in the studied periods more than 6 months’ time scale and in the studied time scales, both scenarios are almost compatible.According to the results of this study, in general, the years with normal status have decreased and the number of years with drought status has increased compared to the base period. The results also show that in the most pessimistic case, the number of dry years in Zabol city will be 14 years and the CanESM5 model can be used to predict the drought index

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drought
 • Sixth Climate Change Report
 • SPI Index
 • Climate Change

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 16 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1401