دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-116