مقایسه آبیاری سیستم های هیدروپونیک باز و بسته ترکیبی بر بهره‌وری آب،مواد غذایی، کیفیت میوه و عملکرد سه رقم خیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی

چکیده

تولید مواد غذایی پرمحصول و باکیفیت نیاز جامعه ایرانی جهت ادامه رشد سریع جمعیت در حال حاضر می باشد اما میزان آب در کشور محدود است. در این تحقیق تأثیر دو سیستم هیدروپونیک بر بهره وری آب، عملکرد بازده مصرف عناصر غذایی و کیفیت میوه سه رقم خیار گلخانه ای بررسی شده است. این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با تیمار ارقام خیار (Strong، یلدا و RY ) و نوع سیستم کشت هیدروپونیک (باز و ترکیب بسته) بوده که در دانشگاه شهید چمران اهواز با سه تکرار اجرا شد. صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: بهره وری آب، کارایی مصرف مواد مغذی، عملکرد محصول، طول و قطر میوه، حجم میوه، سفتی میوه، وزن خشک میوه، کاروتنوئیدهای میوه، ترکیبات فنلی، کل مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون. بیشترین طول میوه، قطر میوه، عملکرد، بهره وری آب و راندمان مصرف مواد مغذی در سیستم بسته ترکیبی به دست آمد. سیستم بسته ترکیبی عملکرد محصول، بهره‌وری آب و راندمان مصرف مواد مغذی را به ترتیب 63/22، 81/80 و 93/81 درصد نسبت به سیستم باز افزایش داد. بیشترین ترکیبات فنلی، طول میوه، عملکرد و بهره وری آب در رقم RY محاسبه شد. رقم RY نسبت به رقم استرانگ و یلدا به ترتیب 30/56 درصد و 98/71 درصد ترکیبات فنلی را افزایش داد. با توجه به نتایج این تحقیق، سیستم بسته ترکیبی و رقم RY دارای بالاترین ویژگی های کیفی میوه و عملکرد هستند، بنابراین می توان آنها را برای تولید گلخانه ای توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of open and combined closed hydroponic systems on water productivity, nutrient use efficiency yield and fruit quality of cucumber

نویسندگان [English]

  • Naser Alemzadeh Ansari 1
  • Hossein Darei 2
1 Dep. of Horticulture, Agriculture faculty, Shahid Chamran university of Ahvaz
2 Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture
چکیده [English]

a greatest challenges currently facing society is the production of high-yield and high-quality foods due to population growth and on the other hand, the amount of water in the country is limited. In this study, the effect of two hydroponic systems on water productivity, nutrient use efficiency yield and fruit quality of three greenhouse cucumber cultivars have been investigated. This experiment is in the form of split plots in a randomized complete block design, with the treatment of cucumber cultivars (Strong, Yalda, and RY) and type of hydroponic cultivation system (open and combined closed) in which 3 replicates were implemented at Shahid Chamran University of Ahvaz. The studied traits included water productivity, nutrient use efficiency, crop yield, fruit length and diameter, fruit volume, fruit firmness, fruit dry weight, fruit carotenoids, phenolic compounds, total soluble solids, titratable acidity were measured. The highest fruit length, fruit diameter, yield, water productivity and nutrient use efficiency were obtained in the combined closed system. The combined closed system increased crop yield, water productivity and nutrient use efficiency by 22.63%, 80.81% and 81.92 % respectively, as compared to the open system. The highest phenolic compounds, fruit length, yield and water productivity were calculated in the RY cultivar. The RY cultivar increased phenolic compounds by 56.30% and 71.98% respectively, as compared to the Strong and Yalda cultivars. According to the results of this study, combined closed system and RY cultivar have the highest quality characteristics of fruit and yield, therefore they can be recommended for greenhouse production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenolic compounds
  • total soluble solids
  • fruit carotenoids
  • fruit dry weight

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1401