تاثیر تنش آبی واستفاده ازسطوح مختلف سوپرجاذب اکوازورب 3005 بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در روش آبیاری قطره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آبیاری و زهکشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 استادیار، گروه آبیاری و زهکشی، واحدشوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

3 استادیار گروه منابع آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

4 استاد گروه مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

چکیده

کمبود آب مهمترین عامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. کاربرد برخی مواد نظیر پلیمرهای سوپر جاذب در خاک باعث افزایش ماندگاری آب در خاک و در نتیجه کاهش مصرف آب و آب شویی کودها میگردد. این مواد می‌توانند اثرات تنش کم آبی بر گیاه را کاهش داده و منجر به افزایش عملکرد در مناطق خشک و نیمه خشک گردند. به منظور بررسی تاثیر سوپرجاذب در شرایط تنش آبی بر روی عملکرد، اجزای عملکرد و بعضی ویژگی‌های فیزیولوزیکی ذرت، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در منطقه گتوند در استان خوزستان انجام شد. سه تیمار کاربرد Aquasorb 3005(600،300،0 کیلوگرم در هکتار) به‌ترتیب A1،A2 وA3 و چهار استراتژی آبیاری ( 50،75،100،125) درصد نیاز آبی به ترتیب I1،I2، I3وI4 در سه تکرار برای دو فصل کشت (کشت تابستانه 1398 و کشت بهاره 1399) در نظر گرفته شد. برنامه‫ریزی آبیاری، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و پوشش تاج در مراحل مختلف فصول رشد اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از Aquasorb 3005 عملکرد محصول را در سطح اطمینان یک درصد افزایش داد. نتایج نشان دهنده تأثیر کاربرد سوپر جاذب و برنامه‌ریزی آبیاری در بهبود بهره‌وری آب است. بیشترین عملکرددانه در کشت بهاره و تابستانه مربوط به تیمار I2A3 به ترتیب برابر 9055 و9255 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد در هر دو کشت مربوط به تیمار I4A0برابر 5977 کیلو گرم درهکتار در کشت بهاره و 6344 کیلوگرم در هکتار در کشت تابستانه بوده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Water stress and Aquasorb 3005 super absorbent application on maize yield production in trickle irrigation system

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Rahmani 1
 • Saeb Khoshnavaz 2
 • Ehsan Derikvandi 3
 • Saeed Boroomand Nasab 4
1 PhD student Department of Irrigation and Drainage, Shoushtar Branch, Islamic Azad University Shoushtar, Iran.
2 Department of Irrigation and Drainage, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran.
3 Department of Civil Engineering-water Resources Engineering and Management, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
4 Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

In this study, the effect of Aquasorb 3005 on improving the moisture conditions of the plant's root environment and increasing the yield production has been evaluated. This polymer can be used for improving the soil porous media structure to increase water availability in the root zone. The main mechanism of modeling is divided in three parts: field operations, simulation of growth model and analysis. Therefore, an experiment was conducted as split plot based on a randomized complete block design with three replications for evaluating the effect of water tension and superabsorbent treatments on yield production and water productivity. The next step was developing the simulation model by AquaCrop with estimation of canopy cover using four-time steps of each growing period including emergence, maximum canopy, senescence, and maturity. The error statistics of calibration process were evaluated by root mean square error, Nash– Sutcliffe efficiency index normalized objective function, and mean absolute error for the simulated and observed yield production values. Three scenarios of Aquasorb 3005 application (A1=0 kg/ha, A2=300 kg/ha and A3=600 kg/ha) have been considered. Four levels of irrigation water are allocated to the plant including I1=125%, I2=100%, I3=75%, and I4=50% of the total water requirement. According to the error criteria, the highest RMSE value was in scenario I3 at the second cultivation, because the observed values in different replications were very different from each other. The mean absolute error (MAE) values for the first and second growing seasons were 11 and 43 kg/ha, respectively based on 36 observation events.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gotvand
 • Water productivity
 • Deficit irrigation
 • Yield production
 • Canopy cover

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 07 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 25 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 25 بهمن 1400