تعیین زمان شروع آبیاری مناسب پنبه تاثیر آن بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سیستم‌های آبیاری/. نیاز آبی/ مقایسه روشهای آبیاری/ کم آبیاری/ تنش خشکی sohrabi47@yahoo.com sohrabi311@gmail.com

چکیده

از آنجایی که زمان شروع آبیاری، نقش تعیین کننده ای در سود خالص کشاورز پنبه کار دارد، این پژوهش طی سال های 1386 تا 1389 در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان با  رقم گلستان و شش تیمار شروع آبیاری: یک هفته قبل از غنچه دهی، از ابتدای مرحله غنچه دهی، از شروع گلدهی، یک هفته پس از شروع گلدهی، دو هفته پس از شروع گلدهی و سه هفته پس از شروع گلدهی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کاشت بذر با ردیف کار پشت تراکتوری و مقدار آب آبیاری بر اساس کمبود رطوبت خاک محاسبه گردید. سایر عملیات زراعی شامل وجین، تنک، مبارزه با آفات زیر نظر کارشناسان مربوطه انجام شد. در هر تیمار سه بوته بصورت تصادفی انتخاب و اندازه گیری اجزای عملکرد در آنها انجام شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای زمان شروع آبیاری بر روی عملکرد، زودرسی محصول، وزن قوزه و درصد کیل الیاف در سطح یک درصد معنی­دار بود.  به طور ی که با تاخیر در شروع آبیاری، صفات  مذکور کاهش پیدا کردند. بیشترین عملکرد وش در تیمارهای شروع آبیاری در ابتدای مرحله غنچه دهی و شروع آبیاری یک هفته قبل از غنچه دهی به ترتیب با مقادیر 3951 و 3594 کیلوگرم در هکتار بود. اما از نظر  کارآیی مصرف آب، توصیه می شود عملیات آبیاری یک هفته پس از گلدهی شروع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizied Irrigation Starting Time on Cotton (Gossipium hirsutum L.)Yield and Water Use Efficiency

چکیده [English]

Since the starting time of cotton irrigation has a considerable effect on the net income of cotton ‘s farmers, therefore, this research was conducted in Hashem- Abad Cotton Research Station, during 2007-2011 years, on Golestan variety and six initial irrigation treatments including: one week before the start of squaring stage (I1), early squaring stage (I2), early flowering (I3 ), one week after flowering (I4), two weeks after flowering (I5) and irrigation three weeks after flowering (I6) in a randomized complete block design with three replications. Sowing was done with the seed planter. The amount of irrigation water was calculated based on the soil moisture defficit. Other agricultural operations including Weed control, thinning and pest control were done under the supervision of experts.Three plants were randomly selected from each treatment and yield components were recorded on them.  Results showed that the effect of initial irrigation treatments on yield, earliness, boll weight and lint perecentage was significant at the level of one percent, So that, by delay in starting irrigation, these parameters were decreased. The highest seed cotton yield, with 3951 kg/ha and 3594 kg/ha was obtained in I2 and I1 treatment, respectively. But in terms of water use efficiency, it is recommended to start irrigation at one week after flowering stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation time
  • Water management
  • WUE
  • Surface irrigation
  • Cotton
  • Golestan variety
1-احمدی مقدم، ز.،  قربانی، ب و نوری امامزاده یی، م.ر. 1395. تأثیر زمانی چند مالچ روی خصوصیات فیزیکی خاک. مجله علوم و مهندسی آبیاری اهواز. 39 (2): 149-158.
2-شاهرخ نیا، ع. و قاسمی، ا. 1368. تعیین مناسب ترین زمان شروع و قطع آبیاری پنبه در داراب. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس. شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی 215/71 ، 30 صفحه.
3-کاخکی، ع. 1379. گزارش نهایی بررسی تنش رطوبتی در دو روش کاشت هیرم کاری و خشکه کاری در اوایل فصل بر اجزاء عملکرد پنبه. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی. شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی 97/80 ، 23 صفحه.
4- Bartimote, T., Quigley, R., Bennett, J. M., Hall, J., Brodrick. R. and D. K.Y Tan.2017. A comparative study of conventional and controlled traffic in irrigated cotton: II. Economic and physiological analysis  .Soil & Tillage Research. 168 (2017): 133–142.
5-Bordovsky, J. P., Lyle, W. M., Lascano, R. J. and D. R. Upchurch. 1992. Cotton irrigation management with LEPA system. Transaction of ASAE.  35: 879-884.
 6-Feike, T., Ling Yee Khor, Yusuyunjiang Mamitimin, Nan Ha, Lin Li, Abdusalih, N., Haifeng Xiao and R. Doluschitz. 2017. Determinants of cotton farmers’ irrigation water management in arid Northwestern China. Agricultural Water Management. 187 (2017): 1–10.
7-Heam, A. B.  1981. Cotton nutrition.  Field crop Abstract. 34: 11-34.
 
8-Onder, D., Akiscan, Y., Onder, S. and M. Mert.2009. Effect of different irrigation water level on cotton yield and yield components. African Journal of Biotechnology. 8 (8): 1536-1544.
9-Qiao, X., Khalilian, A., Payero, J.O., Maja, J.M., Privette, C.V. and Y.J. Han. 2016. Evaluating Reflected GPS Signal as a Potential Tool for Cotton Irrigation Scheduling. Advances in Remote Sensing. 5: 157-167. 
10-Silvertooth, J.C.,  Galadima, A. and E.R Norton. 2001a. Evaluation of Irrigation termination effects on fiber micronaire and yield of Upland cotton. The University of Arizona.
11-Silvertooth, J.C., Brown, P.W., Husman, S.H. and Ed Martin .2001b. Timing the First Post-Plant Irrigation. The University of Arizona.
12-Steger, A.J., Silvertooth, J.C. and P.W. Brown. 1998. Upland cotton growth and yield response to timing the initial postplant irrigation. Agronomy Journal. 90(4): 455-461
13-Stone, J. F. and D. L. Nofziger .1993. Water use and yields of cotton grown under wide-spaced furrow irrigation. Agricultural Water Management. 24:27-38.
14-Earl Vories, E., and Ed Barnes. 2012. Initiating and Terminating Irrigation for the Season. p12 in: Calvin Perry and Ed Barnes, Cotton Irrigation Management for Humid Regions, Cotton Incorporation, USA.
15-Wanjura, D. F., Mahan, J. R. and D. R. Upchurch. 1996. Irrigation starting time effects on cotton under high- frequency irrigation irrigation. Agronomy Journal. 88: 561-566.
دوره 40، 1-1
ویژه نامه
خرداد 1396
صفحه 73-81
  • تاریخ دریافت: 18 شهریور 1393
  • تاریخ بازنگری: 21 بهمن 1394
  • تاریخ پذیرش: 25 بهمن 1394
  • تاریخ انتشار: 01 خرداد 1396